Pulse: Toward a Smart Campus by Communicating Real-time Wi-Fi
 Access Data
 Aoyu Wu, Bon Kyung Ku, Furui Cheng, Xinhuan Shu, Abishek Puri,
 Yifang Wang