Chiew-Lan Tai     

Professor

Department of Computer Science and Engineering
Hong Kong University of Science and Technology
Clear Water Bay
Hong Kong

Office: Room 3515
Email:

Chiew-Lan Tai is a Professor at the Hong Kong University of Science & Technology. She received her B.Sc. and M.Sc. in Mathematics from the University of Malaya, M.Sc. in Computer and Information Sciences from the National University of Singapore, and D.Sc. in Information Science from the University of Tokyo. Her research interests include geometric processing, computer graphics, human computer interaction, and computer vision.

[Publications]

Courses Taught

COMP2711 Discrete Mathematics for Computer Science
COMP3711 Design and Analysis of Algorithms
COMP171 Data Structures and their Algorithms
COMP3721 Theory of Computation
COMP4411 Computer Graphics
COMP5411 Advanced Computer Graphics
COMP641G Topics in Graphics: Geometric Modeling & Processing

Graduated Students

Graduated PhD students
Zeyu Hu - LightSpeed Studios, Tencent, Singapore
Jingyuan Liu - Postdoc, University of Tokyo
Xuyang Bai - Software Engineer, Altizure
Craig Lei Li - Postdoc, Ecole Polytechnique, France
Qingkun Su - Alibaba AI Lab
Jingbo Liu - First placement: Software Engineer, Altizure
Pengfei Xu (co-supervised with Hongbo Fu) - Assistant Professor, Shenzhen University
Youyi Zheng - Researcher, Zhejiang University
Hongbo Fu - Professor, School of Creative Media, City University of Hong Kong.
Oscar Kin-Chung AU - First placement: Assistant Professor, School of Creative Media, City University of Hong Kong.
Nelson Siu-Hang CHU - Founder, Expresii

PhD Interns
Jiyuan Zhang (Peking University, July 2014-Jan 2015)
Hao Wang (Nanjing University, Mar-Aug 2012)
Yirui Wu (Nanjing University, Mar-Aug 2012, Aug 2014-Jan 2015).
Yu-Shuen Wang (National Cheng Kung University, Taiwan, Sep 2007-Jan 2008).
James, Hung-Kuo Chu (National Cheng Kung University, Taiwan, Sep 2007-Jan 2008).
Tong Lu (Nanjing University).

Graduated MPhil students
Shenlai Gao
Jianhui Zhang
Xuren Zhou
Sisi Wu
Lu (Arthur) Chen
Tian HAN
Pengfei Xu
Jackson YUEN
Hengli YIN
Menglin CHEN
Jianwei LE
Alan Hui ZHAO
Oscar Au Kin-Chung
Jacky Chun-Kin FONG
Nelson Siu-Hang Chu
Janice Yim-Hung CHAN