Qiang Yang's Selected Publications

Journals, DBLP, Google Scholar

Conference Articles 

  2016
  1. Ying Wei, Yin Zhu, Cane Wing-ki Leung, Yangqiu Song, Qiang Yang: Instilling Social to Physical: Co-Regularized Heterogeneous Transfer Learning. AAAI 2016: 1338-1344        
  2. Zihan Zhang, Xiaoming Jin, Lianghao Li, Guiguang Ding, Qiang Yang: Multi-Domain Active Learning for Recommendation. AAAI 2016: 2358-2364    
  3. Han Yu, Chunyan Miao, Zhiqi Shen, Jun Lin, Cyril Leung, Qiang Yang: Infusing Human Factors into Algorithmic Crowdsourcing. AAAI 2016: 4062-4064
  4. Zhongqi Lu, Sinno Jilian Pan, Yong Li, Jie Jiang, Qiang Yang: Collaborative Evolution for User Profiling in Recommender Systems. IJCAI 2016: 3804-3810
  5. Lili Zhao, Zhongqi Lu, Sinno Jialin Pan, Qiang Yang: Matrix Factorization+ for Movie Recommendation. IJCAI 2016: 3945-3951    
  6. Yue Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Qiang Yang, Philip S. Yu: Deep Visual-Semantic Hashing for Cross-Modal Retrieval. ACM KDD 2016: 1445-1454
  7. Chen Chen, Cewu Lu, Qixing Huang, Qiang Yang, Dimitrios Gunopulos, Leonidas J. Guibas: City-Scale Map Creation and Updating using GPS Collections. ACM KDD 2016: 1465-1474
  8. Ying Wei, Yu Zheng, Qiang Yang: Transfer Knowledge between Cities. ACM KDD 2016: 1905-1914
  9. Shuangyin Li, Rong Pan,Yu Zhang, Qiang Yang: Correlated Tag Learning in Topic Model. Uncertainty in AI Conferencer (UAI) 2016.
  10. Jiezhong Qiu, Yixuan Li, Jie Tang, Zheng Lu, Hao Ye, Bo Chen, Qiang Yang, John E. Hopcroft: The Lifecycle and Cascade of WeChat Social Messaging Groups. World Wide Web Conference (WWW) 2016: 311-320

  2015
  1. Xueyang Hu, Mingxuan Yuan, Jianguo Yao, Yu Deng, Lei Chen, Qiang Yang, Haibing Guan, Jia Zeng: Differential Privacy in Telco Big Data Platform. PVLDB 8(12): 1692-1703 (2015)
  2. Yanhua Li, Chi-Yin Chow, Ke Deng, Mingxuan Yuan, Jia Zeng, Jia-Dong Zhang, Qiang Yang, Zhi-Li Zhang: Sampling Big Trajectory Data. CIKM 2015: 941-950
  3. Yang Yang, Jie Tang, Cane Wing-ki Leung, Yizhou Sun, Qicong Chen, Juanzi Li, Qiang  Yang: RAIN: Social Role-Aware Information Diffusion. AAAI 2015: 367-373
  4. Guangyu Feng, Kun Xiong, Yang Tang, Anqi Cui, Jing Bai, Hang Li, Qiang Yang, Ming Li: Question Classification by Approximating Semantics. WWW (Companion Volume) 2015: 407-417
  5. Qiang Yang: User Modeling in Telecommunications and Internet Industry. KDD 2015: 1639
  6. Lianghao Li and Qiang Yang.  Lifelong Machine Learning Test.  In Proceedings of the AAAI-2015 Workshop on "Beyond the Turing Test", Austin, Texas, Jan. 2015. 
  7. Zhongqi Lu, Zhicheng Dou, Jianxun Lian, Xing Xie, Qiang Yang: Content-Based Collaborative Filtering for News Topic Recommendation. AAAI 2015: 217-223
  8. Han Yu, Chunyan Miao, Zhiqi Shen, Cyril Leung, Yiqiang Chen, Qiang Yang: Efficient Task Sub-Delegation for Crowdsourcing. AAAI 2015: 1305-1312
  9. Yangqiu Song, Chenguang Wang, Ming Zhang, Hailong Sun, Qiang Yang: Spectral Label Refinement for Noisy and Missing Text Labels. AAAI 2015: 2972-2978
  10. Ben Tan, Yangqiu Song, ErHeng Zhong, Qiang Yang: Transitive Transfer Learning. ACM SIGKDD 2015: 1155-1164
  11. Yiqing Huang, Fangzhou Zhu, Mingxuan Yuan, Ke Deng, Yanhua Li, Bing Ni, Wenyuan Dai, Qiang Yang, Jia Zeng: Telco Churn Prediction with Big Data. SIGMOD Conference 2015: 607-618
  12. Xiaosheng Liu, Jia Zeng, Xi Yang, Jianfeng Yan, Qiang Yang: Scalable Parallel EM Algorithms for Latent Dirichlet Allocation in Multi-Core Systems. WWW 2015: 669-679
  13. Qiang Yang, Michael Wooldridge: Proceedings of the Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 2015, Buenos Aires, Argentina, July 25-31, 2015. AAAI Press 2015, ISBN 978-1-57735-738-4
  2014
  1. Mingxuan Yuan, Ke Deng, Jia Zeng, Yanhua Li, Bing Ni, Xiuqiang He, Fei Wang, Wenyuan Dai, Qiang Yang: OceanST: A Distributed Analytic System for Large-Scale Spatiotemporal Mobile Broadband Data. PVLDB 7(13): 1561-1564 (2014)
  2. Ying Wei, Yangqiu Song, Yi Zhen, Bo Liu and Qiang Yang. “Scalable Heterogeneous Translated Hashing.” In Proceedings of the 20th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (ACM SIGKDD 2014), New York, New York, August 2014.
  3. Bin Wu, Erheng Zhong, Ben Tan, Andrew Horner, Qiang Yang. "Crowdsourced Time-sync Video Tagging using Temporal and Personalized Topic Modeling." In Proceedings of the 20th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (ACM SIGKDD 2014), New York, New York, August 2014.
  4. Chuanren Liu, Kai Zhang, Hui Xiong, Guofei Jiang, Qiang Yang. "Temporal Skeletonization on Sequential Data: Patterns, Categorization, and Visualization. "In Proceedings of the 20th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining ( ACM SIGKDD 2014), New York, New York, August 2014.
  5. Zhongqi Lu, Yin Zhu, Sinno J. Pan, Evan W. Xiang, Yujing Wang, Qiang Yang: Source Free Transfer Learning for Text Classification. Accepted in AAAI'14, July 27-31, 2014, Quebec City, Canada.
  6. Erheng Zhong, Wei Fan, Qiang Yang, "Adaptive User Distance Modeling in Social Media", In Proceedings of 2014 SIAM International Conference on Data Mining (SDM'2014), April, 2014, Philadelphia, Pennsylvania, USA. (PDF)
  7. Ben Tan, Erheng Zhong, Michael K.Ng, Qiang Yang, "Mixed-Transfer: Transfer Learning over Mixed Graphs", In Proceedings of 2014 SIAM International Conference on Data Mining (SDM'2014), April, 2014, Philadelphia, Pennsylvania, USA. (PDF)
  8. Jingrui He, Yan Liu, Qiang Yang: Linking Heterogeneous Input Spaces with Pivots for Multi-Task Learning. SDM 2014: 181-189
  2013
  1. Daniel L. Silver, Qiang Yang, Lianghao Li: Lifelong Machine Learning Systems: Beyond Learning Algorithms. AAAI Spring Symposium: Lifelong Machine Learning 2013
  2. Yin Zhu, ErHeng Zhong, Sinno Jialin Pan, Xiao Wang, Minzhe Zhou, Qiang Yang: Predicting user activity level in social networks. CIKM 2013: 159-168
  3. Yangqiu Song, Zhengdong Lu, Cane Wing-ki Leung, Qiang Yang. "Collaborative Boosting for Activity Classification in Microblogs." In Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD'2013), August, 2013, Chicago, Illinois, USA. (PDF)
  4. Erheng Zhong, Wei Fan, Yin Zhu, Qiang Yang, "Modeling the Dynamics of Composite Social Networks", In Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD'2013), August, 2013, Chicago, Illinois, USA.  (PDF)
  5. Kaixiang Mo, Erheng Zhong, Qiang Yang, "Cross-Task Crowdsourcing", In Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD'2013), August, 2013, Chicago, Illinois, USA. (PDF)
  6. Lili Zhao, Sinno Jialin Pan, Evan Wei Xiang, Erheng Zhong, Zhongqi Lu, Qiang Yang. "Active Transfer Learning for Cross-System Recommendation."  In: Proceedings of the 2012 AAAI Conference, Bellevue, Washington, USA, July 2013 (PDF)
  7. Tianqi Chen, Hang Li, Qiang Yang, Yong Yu, "General Functional Matrix Factorization Using Gradient Boosting."  In: Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML) 2013, Atlanta, GA, USA. June 2013. (PDF)
  8. Kai Zhang, Vincent Zheng, QIaojun Wang, James Kwok, Qiang Yang.  "Covariate Shift in Hilber Space: A Solution Via Sorrogate Kernels."  In: Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML) 2013, Atlanta, GA, USA. June 2013. (PDF)
  9. Ben Tan, Erheng Zhong, Evan Xiang, Qiang Yang, "Multi-Transfer: Transfer Learning with Multiple Views and Multiple Sources."In Proceedings of 2013 SIAM International Conference on Data Mining (SDM 2013), May, 2013, Austin, Texas, USA.  (PDF)
  10. Bin Wu, Erheng Zhong, Hao hu, Andrew Horner, Qiang Yang, "SMART: Semi-Supervised Music Emotion Recognition with Social Tagging." In Proceedings of 2013 SIAM International Conference on Data Mining (SDM 2013), May, 2013, Austin, Texas, USA.  (PDF)
  11. Zhongqi Lu, Erheng Zhong, Lili Zhao, Evan Xiang, Weike Pan, Qiang Yang, "Selective Transfer Learning for Cross Domain Recommendation."In Proceedings of 2013 SIAM International Conference on Data Mining (SDM 2013), May, 2013, Austin, Texas, USA (PDF)
  2012
  1. Hankz Hankui Zhuo, Qiang Yang, Subbarao Kambhampati: Action-Model Based Multi-agent Plan Recognition. In: Proceedings of NIPS 2012: 377-385. CA, USA. Dec 2012.
  2. Fangwei Hu, Tianqi Chen, Nathan Nan Liu, Qiang Yang, Yong Yu: Discriminative Factor Alignment across Heterogeneous Feature Space. ECML/PKDD (2) 2012: 757-772
  3. Weike Pan, Evan W. Xiang and Qiang Yang. Transfer Learning in Collaborative Filtering with Uncertain Ratings. In Proceedings of the 26th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-12). Toronto, Ontario, Canada. July 22-26, 2012. (PDF)
  4. Tengfei Bao, Huanhuan Cao, Qiang Yang, Enhong Chen, Jilei Tian: A Demonstration of Mining Significant Places from Cell ID Trajectories through a Geo-grid Based Approach. MDM 2012: 328-331
  5. Tengfei Bao, Huanhuan Cao, Qiang Yang, Enhong Chen, Jilei Tian: Mining Significant Places from Cell ID Trajectories: A Geo-grid Based Approach. MDM 2012: 288-293
  6. ErHeng Zhong, Wei Fan, Qiang Yang: Contextual Collaborative Filtering via Hierarchical Matrix Factorization. SDM 2012: 744-755
  7. Shu Rong, Xing Niu, Evan Wei Xiang, Haofen Wang, Qiang Yang, Yong Yu: A Machine Learning Approach for Instance Matching Based on Similarity Metrics. International Semantic Web Conference (1) 2012: 460-475
  8. Mingsheng Long, Jianmin Wang, Guiguang Ding, Dou Shen and Qiang Yang. Transfer Learning with Graph Co-Regularization. In Proceedings of the 26th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-12). Toronto, Ontario, Canada. July 22-26, 2012. (PDF)
  9. Yin Zhu, Xiao Wang, Erheng Zhong, Nanthan N. Liu, He Li and Qiang Yang. Discovering Spammers in Social Networks. In Proceedings of the 26th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-12). Toronto, Ontario, Canada. July 22-26, 2012. (PDF)
  10. Fangtao Li, Sinno Jialin Pan, Ou Jin, Qiang Yang and Xiaoyan Zhu. Cross-Domain Co-Extraction of Sentiment and Topic Lexicons. In: Proceedings of the 50th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2012). Korea, July 2012. (PDF)
  11. Haiping Ma, Huanhuan Cao, Qiang Yang, Enhong Chen and Jilei Tian, A Habit Mining Approach for Discovering Similar Mobile Users, In Proceedings of the World Wide Web Conference (WWW 2012). Leon, France. April 2012. Pages 231-240. (PDF)
  12. Weizhu Chen, Dong Wang, Yuchen Zhang, Qiang Yang, Understanding Click Noise: A Noise-aware Click Model for Web Search, In 5th ACM Conference on Web Search and Data Mining (ACM WSDM 2012), Seattle, Washington, USA, Feb 2012. 313-322. [Link]
  13. Danqi Chen, Weizhu Chen, Haixun Wang, Zheng Chen, Qiang Yang, Beyond Ten Blue Links: Enabling User Click Modeling in Federated Web Search, In 5th ACM Conference on Web Search and Data Mining (ACM WSDM 2012), Seattle, Washington, USA, Feb 2012. 463-472 [Link]
  14. Si Shen, Botao Hu, Weizhu Chen, Qiang Yang, Personalized Click Model through Collaborative Filtering.  In 5th ACM Conference on Web Search and Data Mining (ACM WSDM 2012), Seattle, Washington, USA, Feb 2012. 323-332. [Link]
  15. Zhao Zheng, Tianqi Chen, Nathan Nan Liu, Qiang Yang, Yong Yu: Rating Prediction with Informative Ensemble of Multi-Resolution Dynamic Models. Journal of Machine Learning Research - Proceedings Track 18: 75-97 (2012)
  2011
  1. Ou Jin, Nathan Nan Liu, Yong Yu and Qiang Yang. Transferring Topical Knowledge from Auxiliary Long Text for Short Text Understanding. In: Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management (ACM CIKM 2011). Glasgow, UK. Oct 2011. (Best interdisciplinary paper award)  [PDF]
  2. Yuchen Zhang, Weizhu Chen, Dong Wang and Qiang Yang, User-click Modeling for Understanding and Predicting Search-behavior, ACM KDD 2011.  San Diego, CA USA. August 2011. (Link, PDF)
  3. Nathan Nan Liu, Xiangrui Meng, Chao Liu and Qiang Yang.  Wisdom of the Better Few: Cold Start Recommendation via Representative based Rating Elicitation.  Proceedings of the 5th ACM Recommender Systems Conference (ACM RecSys 2011).  Chicago, USA, Oct 2011. (Link, PDF)
  4. Huayan Wang and Qiang Yang. Transfer Learning by Structural Analogy. In Proceedings of the 25th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-11). San Francisco, CA USA. August, 2011. (PDF)
  5. Yin Zhu, Yuqiang Chen, Zhongqi Lu, Sinno J. Pan, Gui-Rong Xue, Yong Yu and Qiang Yang. Heterogeneous Transfer Learning for Image Classification. In Proceedings of the 25th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-11). San Francisco, CA USA. August, 2011. (PDF)
  6. Luheng He and Nathan N. Liu and Qiang Yang. Active Dual Collaborative Filtering with Both Item and Attribute Feedback. In Proceedings of the 25th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-11). San Francisco, CA USA. August, 2011 (PDF)
  7. Weizhu Chen, Zhanglong Ji, Si Shen, Qiang Yang. A Whole Page Click Model to Better Interpret Search Engine Click Data. In Proceedings of the 25th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-11). San Francisco, CA USA. August, 2011. (PDF)
  8. Evan Wei Xiang, Sinno Jialin Pan, Weike Pan, Jian Su and Qiang Yang. Source-Selection-Free Transfer Learning. In Proceedings of the 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-11), Barcelona, Spain, July 2011. (PDF)
  9. Weike Pan, Nathan N. Liu, Evan W. Xiang, Qiang Yang. Transfer Learning to Predict Missing Ratings via Heterogeneous User Feedbacks. In Proceedings of the 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-11), Barcelona, Spain, July 2011. (PDF)
  10. Vincent W. Zheng and Qiang Yang. User-dependent Aspect Model for Collaborative Activity Recognition. In Proceedings of the 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-11), Barcelona, Spain, July 2011. (PDF)
  11. Derek Hao Hu, Qiang Yang. Transfer Learning for Activity Recognition via Sensor Mapping. In Proceedings of the 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-11), Barcelona, Spain, July 2011. (PDF)
  12. Bin Cao, Xiaochuan Ni, Jian-Tao Sun, Gang Wang, Qiang Yang. Distance Metric Learning under Covariate Shift. In Proceedings of the 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-11), Barcelona, Spain, July 2011. (PDF)
  13. Fangtao Li, Nathan Liu, Hongwei Jin, Kai Zhao, Qiang Yang and Xiaoyan Zhu. Incorporating Reviewer and Product Information for Review Rating Prediction. In Proceedings of the 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-11), Barcelona, Spain, July 2011. (PDF)
  14. Botao Hu, Yuchen Zhang, Weizhu Chen, Gang Wang and Qiang Yang, Characterize Search Intent Diversity into Click Models, In Proceedings of the 20th International World Wide Web Conference (WWW-11), Hyderabad, India.  March 29-April 1, 2011 (PDF)
  15. Hankz Hankui Zhuo, Qiang Yang, Rong Pan and Lei Li. Cross-Domain Action-Model Acquisition for Planning via Web Search. In Proceedings of the International Conference on Automated Planning and Scheduling (ICAPS-11), Freiburg, Germany, June 11-16, 2011. (PDF)
  16. Hankz Hankui Zhuo, Hector Muñoz-Avila and Qiang Yang. Learning Action Models for Multi-Agent Planning. In Proceedings of the International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-11), Taipei, Taiwan, May 2011 (PDF).Bin Cao, Nathan Liu and Qiang Yang. Transfer Learning for Collective Link Prediction in Multiple Heterogeneous Domains. In: Proceedings of 27th International Conference on Machine Learning (ICML 2010), Haifa, Israel. June 2010. (PDF)
  2010
  1. ErHeng Zhong, Wei Fan, Qiang Yang, Olivier Verscheure, Jiangtao Ren: Cross Validation Framework to Choose amongst Models and Datasets for Transfer Learning. ECML/PKDD (3) 2010: 547-562 (PDF)
  2. Yuqiang Chen, Ou Jin, Guirong, Xue , Jia Chen and Qiang Yang,. Visual Contextual Advertising: Bringing Textual Advertisements to Images. In Proceedings of the 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-10). Atlanta, Georgia, USA. July 11-15, 2010. (PDF)
  3. Sinno Jialin Pan, Xiaochuan Ni, Jian-Tao Sun, Qiang Yang and Zheng Chen. Cross-Domain Sentiment Classification via Spectral Feature Alignment. In Proceedings of the 19th International World Wide Web Conference (WWW-10). Raleigh, NC, USA. April 26-30, 2010. (PDF)
  4. Vincent W. Zheng, Yu Zheng, Xing Xie and Qiang Yang. Collaborative Location and Activity Recommendations with GPS History Data. In Proceedings of 19th International World Wide Web Conference  (WWW-10).  Raleigh, NC, USA, April 26-30, 2010.  (PDF)
  5. Huayan Wang, Vincent W. Zheng, Junhui Zhao and Qiang Yang. Indoor Localization in Multi-Floor Environments with Reduced Effort. In Proceedings of the 8th Annual IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (IEEE PerCom-10). Mannheim, Germany, March 30-April 2, 2010. (PDF)
  6. Vincent W. Zheng, Bin Cao, Yu Zheng, Xing Xie and Qiang Yang. Collaborative Filtering Meets Mobile Recommendation: A User-centered Approach. In Proceedings of the 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-10).  Atlanta, Georgia, USA. July 11-15, 2010. (PDF)
  7. Bin Cao, Sinno Jialin Pan, Yu Zhang, Dit-Yan Yeung and Qiang Yang. Adaptive Transfer Learning. In Proceedings of the 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-10). Atlanta, Georgia, USA. July 11-15, 2010. (PDF)
  8. Bin Cao, Dou Shen, Kusansan Wang and Qiang Yang. Clickthrough Log Analysis by Collaborate Ranking. In Proceedings of the 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-10). Atlanta, Georgia, USA. July 11-15, 2010.  (PDF)
  9. Weike Pan, Evan Xiang, Nathan Liu and Qiang Yang. Transfer Learning in Collaborative Filtering for Sparsity Reduction.  In Proceedings of the 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-10). Atlanta, Georgia, USA. July 11-15, 2010. (PDF)
  10. Xiaoxiao Shi, Qi Liu, Wei Fan, Qiang Yang and Philip S. Yu, Predictive Modeling with Heterogeneous Sources. In 2010 SIAM International Conference on Data Mining (SDM'10), Columbus, Ohio, Apr 2010. (PDF)
  11. Wei Fan, Erheng Zhong, Jing Peng, Olivier Verscheure, Kun Zhang, Jiangtao Ren, Rong Yan and Qiang Yang, Generalized and Heuristic-Free Feature Construction, 2010 SIAM International Conference on Data Mining (SDM'10), Columbus, OH, April, 2010
  2009
  1. Bin Cao, Jian-Tao Sun, Evan Wei Xiang, Derek Hao Hu, Qiang Yang, Zheng Chen. PQC: Personalized Query Classification. In Proceedings of the ACM 18th Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'09), Hong Kong, China. November 2-6, 2009. (Link)
  2. Dou Shen, Jianmin Wu, Bin Cao, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Ying Li. Exploiting Term Relationship To Boost Text Classification. In Proceedings of the ACM 18th Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'09), Short Paper. Hong Kong, China. November 2-6, 2009. (Link)
  3. Derek Hao Hu, Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen. Context-Aware Online Commercial Intention Detection. In Proceedings of the 2009 Asia Conference on Machine Learning (ACML 2009), Nanjing, China, Nov 2-5, 2009. (Link, PDF)
  4. Xiaoxiao Shi, Wei Fan, Qiang Yang, Jiangtao Ren: Relaxed Transfer of Different Classes via Spectral Partition. ECML/PKDD (2) 2009: 366-381 (PDF)
  5. Vincent W. Zheng, Derek H. Hu and Qiang Yang. Cross-Domain Activity Recognition. In Proceedings of the 11th International Conference on Ubiquitous Computing (Ubicomp-09), Orlando, Florida, USA, Sept.30-Oct.3, 2009. (PDF)
  6. Qiang Yang, Yuqiang Chen, Gui-Rong Xue, Wenyuan Dai and Yong Yu. Heterogeneous Transfer Learning for Image Clustering via the Social Web. In Proceedings of the 47th Annual Meeting of the ACL and the 4th IJCNLP of the AFNLP (ACL-IJCNLP'09), Sinagpore, Aug 2009, pages 1 -- 9. Invited Paper (PDF)
  7. Qiang Yang. Activity Recognition: Linking Low-level Sensors and High-level Intelligence. In Proceedings of the Twenty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI '09), Pasadena, CA, USA, July 11-17, 2009. Invited Paper.  (PDF)
  8. Bin Li, Qiang Yang, Xiangyang Xue. Can Movies and Books Collaborate? Cross-Domain Collaborative Filtering for Sparsity Reduction. In Proceedings of the Twenty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI '09), Pasadena, CA, USA, July 11-17, 2009. (PDF)
  9. Sinno Jialin Pan, Ivor W. Tsang, James T. Kwok and Qiang Yang. Domain Adaptation via Transfer Component Analysis. In Proceedings of the Twenty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI '09), Pasadena, CA, USA, July 11-17, 2009. (PDF)
  10. Derek Hao Hu, Xian-Xing Zhang, Jie Yin, Vincent Wenchen Zheng and Qiang Yang. Abnormal Activity Recognition based on HDP-HMM Models. In Proceedings of the Twenty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI '09), Pasadena, CA, USA, July 11-17, 2009. (PDF)
  11. Jie Yin, Derek Hao Hu and Qiang Yang. Spatio-temporal Event Detection Using Dynamic Conditional Random Fields. In Proceedings of the Twenty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI '09), Pasadena, CA, USA, July 11-17, 2009. (PDF)
  12. Hankui Zhuo, Derek Hao Hu, Chad Hogg, Qiang Yang and Hector Munoz-Avila. Learning HTN Method Preconditions and Action Models from Partial Observations. In Proceedings of the Twenty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI '09), Pasadena, CA, USA, July 11-17, 2009. (PDF)
  13. Bin Li, Qiang Yang and Xiangyang Xue. Transfer Learning for Collaborative Filtering via a Rating-Matrix Generative Model.  In Proceedings of the 26th International Conference on Machine Learning (ICML '09), Montreal, Canada, 2009. (PDF)
  14. Wenyuan Dai, Ou Jin, Gui-Rong Xue, Qiang Yang and Yong Yu. EigenTransfer: Learning Graph Spectra for Transfer Learning. In Proceedings of the 26th International Conference on Machine Learning (ICML '09), Montreal, Canada, 2009. (PDF)
  15. Huanhuan Cao, Derek Hao Hu, Dou Shen, Daxin Jiang, Jian-Tao Sun, Enhong Chen and Qiang Yang. Context-aware Query Classification. In Proceedings of the 32nd Annual ACM SIGIR Conference (SIGIR '09), Boston MA USA, July 19-23 2009. (PDF).
  2008 and before
  1. Jun Yan, Ning Liu, Qiang Yang, Weiguo Fan, Zheng Chen: TOFA: Trace Oriented Feature Analysis in Text Categorization. IEEE ICDM 2008: 668-677
  2. Wenyuan Dai, Yuqiang Chen, Gui-Rong Xue, Qiang Yang, and Yong Yu. Translated Learning. In Proceedings of Twenty-Second Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2008), December 8, 2008, Vancouver, British Columbia, Canada. (Link)
  3. Hankui Zhuo, Lei Li, Qiang Yang and Rui Bian: Learning Action Models with Quantified Conditional Effects for Software Requirement Specification. ICIC (1) 2008: 874-881
  4. Hui Xue, Songcan Chen, Qiang Yang: Structural Support Vector Machine. ISNN (1) 2008: 501-511
  5. Bin Cao, Jian-Tao Sun, Jianmin Wu, Qiang Yang and Zheng Chen, Learning Bidirectional Similarity for Collaborative Filtering. In Proceedings of the 2008 European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML/PKDD 2008), Antwerp, Belgium. September 2008. pp. 178-194.
  6. Derek Hao Hu, Sinno Jialin Pan, Vincent Wenchen Zheng, Nathan Nan Liu and Qiang Yang. Real World Activity Recognition with Multiple Goals. In Proceedings of the Tenth International Conference on Ubiquitous Computing (Ubicomp 2008), Seoul, South Korea September, 2008. pages 30-39  (PDF)
  7. Xiao Ling, Wenyuan Dai, Gui-Rong Xue, Qiang Yang, and Yong Yu. Cross-Domain Spectral Learning. In Proceedings of the Fourteenth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (ACM KDD 2008), Las Vegas, Nevada, USA, August 24-27, 2008. 488-496 (PDF)
  8. Nathan Liu and Qiang Yang. EigenRank: Collaborative Filtering via Rank Aggregation. In Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference (ACM SIGIR 08), Singapore, 20-24 July 2008. pp. 83-90 2008. (PDF)
  9. Guirong Xue, Wenyuan Dai, Qiang Yang and Yong Yu. Topic-bridged PLSA for Cross-Domain Text Classification. In Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference (ACM SIGIR 08), Singapore, 20-24 July 2008. 627-634 (PDF)
  10. Guirong Xue, Dikan Xing, Qiang Yang and Yong Yu.   Deep Classification in Large-scale Text Hierarchies. In Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference, (ACM SIGIR 08), Singapore, 20-24 July 2008.619-626  (PDF)
  11. Jian Hu, Lujun Fang, Yang Cao, Hua-Jun Zeng, Hua Li, Qiang Yang and Zheng Chen. Enhancing Text Clustering by Leveraging Wikipedia Semantics. In Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference (ACM SIGIR 08), Singapore, 20-24 July 2008. 179-186 (PDF)
  12. Hua-yan Wang, Qiang Yang and Hongbin Zha. Adaptive p-Posterior Mixture-Model Kernels for Multiple Instance Learning. In Proceedings of the 25th International Conference on Machine Learning (ICML 2008), Helsinki, Finland, July 5-9, 2008.  1136-1143 (PDF)
  13. Hua-yan Wang, Qiang Yang, Hongbin Zha and Hong Qin. Dirichlet Component Analysis: Feature Extraction for Compositional Data. In Proceedings of the 25th International Conference on Machine Learning (ICML 2008), Helsinki, Finland. July 5-9, 2008. 1128-1135 (PDF)
  14. Wenyuan Dai, Qiang Yang, Gui-Rong Xue and Yong Yu. Self-taught Clustering. In Proceedings of the 25th International Conference on Machine Learning (ICML 2008), Helsinki, Finland, 5-9 July, 2008. 200-207 (PDF)
  15. Derek Hao Hu, Qiang Yang. CIGAR: Concurrent and Interleaving Goal and Activity Recognition. In Proceedings of the 23rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 08), Chicago, Illinois, USA. July 2008. 1363-1368 (PDF)
  16. Sinno Jialin Pan, James T. Kwok and Qiang Yang. Transfer Learning via Dimensionality Reduction. In Proceedings of the 23rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 08), Chicago, Illinois, USA. July 2008. 677-682 (PDF)
  17. Sinno Jialin Pan, Dou Shen, Qiang Yang and James T. Kwok. Transferring Localization Models Across Space. In Proceedings of the 23rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 08), Chicago, Illinois, USA. July 2008.  1383-1388   (PDF)
  18. Vincent W. Zheng, Sinno Jialin Pan, Qiang Yang and Jeffrey J. Pan. Transferring Multi-device Localization Models using Latent Multi-task Learning. In Proceedings of the 23rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 08), Chicago, Illinois, USA. July 2008.  1427-1432 (PDF)
  19. Vincent W. Zheng, Evan W. Xiang, Qiang Yang and Dou Shen. Transferring Localization Models Over Time. In Proceedings of the 23rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 08), Chicago, Illinois, USA. July 2008. 1421-1426 (PDF)
  20. Rong Hu, Weizhu Chen, Jian Hu, Yansheng Lu, Zheng Chen and Qiang Yang. Mining Translations of Web Queries from Web Click-through Data. In Proceedings of the 23rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 08), Chicago, Illinois, USA. July 2008. 1144-1149  (PDF)
  21. Daoqiang Zhang, Songcan Chen, Zhi-Hua Zhou and Qiang Yang. Constraint Projections for Ensemble Learning. In Proceedings of the 23rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 08), Chicago, Illinois, USA. July 2008. 758-763  (PDF)
  22. Jeffrey Junfeng Pan, Sinno Jialin Pan, Vincent Wenchen Zheng, Qiang Yang, Digital Wall: A Power-efficient Solution for Location-based Data Sharing. PerCom 2008: 645-650  (Link)
  23. Xiao Ling, Wenyuan Dai, Yun Jiang, Gui-Rong Xue, Qiang Yang and Yong Yu: “Can Chinese Web Pages be Classified with English Data Source?"  In Proceedings of the 17th international conference on World Wide Web 2008 (WWW 2008), Beijing, China. 969-978 (PDF)
  24. Dou Shen, Toby Walker, Zijian Zheng, Qiang Yang, Ying Li. Personal Name Classification in Web Queries. In Proceedings of the First ACM International Conference on Web Search and Data Mining (ACM WSDM 08), Stanford, California, USA. February 11-12, 2008. 149-158 (PDF)
  25. Dikan Xing, Gui-Rong Xue, Qiang Yang and Yong Yu. Deep Classifier: Automatically Categorizing Search Results into Large-scale Hierarchies. In Proceedings of the First ACM International Conference on Web Search and Data Mining (ACM WSDM 08), Stanford, California, USA. February 11-12, 2008.  139-148 (PDF)
  26. Rong  Pan, Junhui  Zhao, Wenchen  Zheng,  Junfeng  Pan, Dou  Shen, Jialin  Pan and  Qiang  Yang. Domain-Constrained Semi-Supervised Mining of Tracking Models in Sensor Networks  In Proceedings of the 13th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining  (ACM KDD'07), San Jose, California, USA, Aug 12-15, 2007. 1023-1027  (PDF)
  27. Wenyuan Dai, Gui-Rong Xue, Qiang Yang and Yong Yu. Co-clustering based Classification for Out-of-domain Documents. In Proceedings of the Thirteenth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (ACM KDD'07), San Jose, California, USA, Aug 12-15, 2007. Pages 210-219  (PDF)
  28. Weizhu Chen, Jun Yan, Benyu Zhang, Zheng Chen, Qiang Yang. Document Transformation for Multi-label Feature Selection in Text Categorization. In Proceedings of the ICDM 2007. 451-456
  29. Wenyuan Dai, Gui-Rong Xue, Qiang Yang and Yong Yu. Transferring Naive Bayes Classifiers for Text Classification.  In Proceedings of the 22nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'07), Vancouver, British Columbia, Canada. July 2007.  540-545 (PDF)
  30. Jeffrey Junfeng Pan, Qiang Yang and Sinno Jialin Pan.  Online Co-Localization in Indoor Wireless Networks.  In Proceedings of the 22nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'07), Vancouver, British Columbia, Canada. July 2007.  1102-1107  (PDF)
  31. Sinno Jialin Pan, James T. Kwok, Qiang Yang, Jeffrey Junfeng Pan. Adaptive localization in a dynamic WiFi environment through multi-view learning.  In Proceedings of the 22nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'07), Vancouver, British Columbia, Canada. July 2007. 1108-1113 (PDF)
  32. Dou Shen, Min Qin, Weizhu Chen, Qiang Yang, Zheng Chen. Mining Web Query Hierarchies from Clickthrough Data.  In Proceedings of the 22nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'07), Vancouver, British Columbia, Canada. July 2007.  341-346 (PDF)
  33. Zhi-hua Zhou, D.C. Zhan, and Qiang Yang. Semi-supervised learning with very few labeled training examples.  In Proceedings of the 22nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'07), Vancouver, British Columbia, Canada. July 2007. 675-680 (PDF)
  34. Wenyuan Dai, Qiang Yang, Gui-Rong Xue and Yong Yu. Boosting for Transfer Learning. In Proceedings of  The 24th Annual International Conference on Machine Learning (ICML'07), Corvallis, Oregon, USA, June 20-24, 2007. 193 - 200   (PDF)
  35. Bin Cao, Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang and Zheng Chen. Feature Selection in a Kernel Space. In Proceedings of  The 24th Annual International Conference on Machine Learning (ICML'07), Oregon, USA. June 20-24, 2007. 121 - 128    (PDF)
  36. Xiaochuan Ni, Gui-Rong Xue, Xiao Ling, Yong Yu, Qiang Yang: Exploring in the Weblog Space by Detecting Informative and Affective Articles, In Proc. of the 16th World Wide Web Conference (WWW'07).  May 8-12, 2007, Banff, Alberta, Canada. pp. 281 - 290   (PDF)
  37. Jeffrey J. Pan and Qiang Yang, Co-Localization from Labeled and Unlabeled Data Using Graph Laplacian. In Proceedings of the 20th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'07), Hyderabad, India. January 6-12, 2007.   pp. 2166-2171. (PDF)
  38. Dou Shen, Jian-Tao Sun, Hua Li, Qiang Yang, Zheng Chen. Document Summarization using Conditional Random Fields. In Proceedings of the 20th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'07), Hyderabad, India. January 6-12, 2007. pp. 2862-2867.  (PDF)
  39. Bin Cao, Dou Shen, Jian-Tao Sun, Xuanhui Wang, Qiang Yang and Zheng Chen. Latent Factor Detection and Tracking with Online Nonnegative Matrix Factorization. In Proceedings of the 20th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'07), Hyderabad, India. January 6-12, 2007. pp. 2689--2694 (PDF).
  40. Jun Yan, Ning Liu, Benyu Zhang, Qiang Yang, and Zheng Chen. A Novel Scalable Algorithm for Supervised Subspace Learning.  In Proceedings of the IEEE 6th International Conference on Data Mining (IEEE ICDM 06), Regular paper. Hong Kong, China. December 18-22, 2006.  Regular paper. 721-730 (PDF)
  41. Hua Li, Dou Shen, Benyu Zhang, Zheng Chen, Qiang Yang. Adding Semantics to Email Clustering. In Proceedings of the IEEE 6th International Conference on Data Mining (IEEE ICDM 06), Short paper. Hong Kong, China. December 18-22, 2006.  (PDF)
  42. Jilin Chen, Benyu Zhang, Jun Yan, and Qiang Yang. Diverse Topic Phrase Extraction through Latent Semantic Analysis. In Proceedings of the IEEE 6th International Conference on Data Mining (ICDM 06), Hong Kong, China. December 18-22, 2006. Pages 834-838. (Link)
  43. Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen. Text Classification Improved through Multi-gram Models. In Proceedings of the ACM Fifteenth Conference on Information and Knowledge Management (ACM CIKM 06), Arlington, USA. November 6-11, 2006. 672-681 (PDF)
  44. Jeffrey J. Pan, Qiang Yang, Hong Chang, Dit-Yan Yeung. A Manifold Regularization Approach to Calibration Reduction for Sensor-Network Based Tracking. In the Twenty-First National Conference on Artificial Intelligence (AAAI 06), Regular paper, 2006. Pages988-993.  (PDF)
  45. Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang and Zheng Chen. Building Bridges for Web Query Classification. In Proceedings of the 29th ACM International Conference on Research and Development in Information Retrieval (ACM SIGIR 06), Seattle, USA, August 6-11, 2006. Pages 131-138. (PDF)
  46. Dou Shen, Qiang Yang, Jian-Tao Sun and Zheng Chen. Thread Detection in Dynamic Text Message Streams . In Proceedings of the 29th ACM International Conference on Research and Development in Information Retrieval (ACM SIGIR 06). Seattle, USA, August 6-11, 2006.  Pages 35-42.   (PDF)
  47. Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang and Zheng Chen. A Comparison of Implicit and Explicit Links for Web Page Classification. In Proceedings of the World Wide Web Conference 2006 (WWW 06).  Pages 643-650 (PDF)Jie Yin and Qiang Yang.  Integrating Hidden Markov Models and Spectral Analysis for Sensory Time Series Clustering. In Proceedings of the Fifth IEEE International Conference on Data Mining (IEEE ICDM 05), New Orleans, Louisiana, USA, November 2005.  Pages 506-513. (PDF)
  48. Dong Zhuang, Benyu Zhang, Qiang Yang and Zheng Chen, Efficient Text Classification by Weighted Proximal SVM.   In Proceedings of the Fifth IEEE International Conference on Data Mining (IEEE ICDM 05), New Orleans, Louisiana, USA, November 2005. Pages 538-545. (PDF)
  49. Shengli Sheng, Charles X. Ling and Qiang Yang.  Simple Test Strategies for Cost-Sensitive Decision Trees.  In Proceedings of the 16th European Conference on Machine Learning (ECML 2005),  Porto, Portugal.  October 2005.  Pages 365-376 (PDF)
  50. Yidong Shen and Qiang Yang.  "Deriving a Stationary Dynamic Bayesian Network from a Logic Program with Recursive Loops". In Proceedings of the 15th International Conference on Inductive Logic Programming (ILP 2005), Springer LNAI 3625.  August 2005.  Bonn, Germany.  Pages 330-347 (PDF)
  51. Xiaoyong Chai and Qiang Yang, Multiple-Goal Recognition From Low-level Signals.  In Proceedings of the Twentieth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2005), Pittsburg, PA USA, July 2005.  Pages 3-8. (PDF)
  52. Jie Yin, Dou Shen, Qiang Yang and Ze-nian Li  Activity Recognition through Goal-Based Segmentation.  In Proceedings of the Twentieth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2005), Pittsburg, PA USA, July 2005.  Pages 28-33. (PDF)
  53. Rong Pan, Qiang Yang, Junfeng Pan  and  Lei Li Competence Driven Case-Base Mining, In Proceedings of the Twentieth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2005), Pittsburg, PA USA, July 2005.  Pages 228-233. (Link)
  54. Junfeng Pan, James Kwok, Qiang Yang and Yiqiang Chen.  Accurate and Low-cost Location Estimation Using Kernels.  In Proceedings of the 2005 International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2005), Edinburgh, Scotland, UK, July-Aug 2005. Pages 1366-1370. (PDF)
  55. Qiang Yang, Kangheng Wu and Yunfei Jiang, Learning Action Models from Plan Examples with Incomplete Knowledge.  In Proceedings of the 2005 International Conference on Automated Planning and Scheduling (ICAPS 2005), Monterey, CA USA June 2005.  Pages 241-250. (Link)
  56. Jiantao Sun, Dou Shen, HuaJun Zeng, Qiang Yang, Yuchang Lu and Zheng Chen. Web Page Summarization Using Clickthrough Data.  In Proceedings of the 28th annual international conference on Research and development in information retrieval (ACM SIGIR), Salvador, Brazil, August 2005. Pages 194-201   (Link)
  57. Gui-Rong Xue, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng, Yong Yu and Zheng Chen, Exploiting the Hierarchical Structure for Web Link Analysis. In Proceedings of the 28th annual international conference on Research and development in information retrieval,  (ACM SIGIR), Salvador, Brazil, August 2005. Pages: 186 - 193.   (Link)
  58. Gui-Rong Xue, Chenxi Lin, Qiang Yang, WenSi Xi, Hua-Jun Zeng, Yong Yu, Zheng Chen. Scalable Collaborative Filtering Using Cluster-based Smoothing. In Proceedings of the 28th annual international conference on Research and development in information retrieval. (ACM SIGIR),  Salvador, Brazil, August 2005.  Pages 114-121.   (PDF)
  59. Jie Yin, Qiang Yang and Lionel Ni. Adaptive Temporal Radio Maps for Indoor Location Estimation. In Proceedings of the 3rd Annual IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (IEEE PerCom 2005), Kauai Island, Hawaii, March, 2005.Pages 85-94.   (PDF)
  60. Xiaoyong Chai and Qiang Yang. Reducing the Calibration Effort for Location Estimation Using Unlabeled Samples. In Proceedings of the 3rd Annual IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, (IEEE PerCom 2005) Kauai Island, Hawaii, March 2005. Pages 95--104.  (PDF)
  61. Shuicheng Yan; Dong Xu; Qiang Yang; Lei Zhang; Xiaoou Tang; Hong-Jiang Zhang;  Discriminant Analysis with Tensor Representation  In Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern  Recognition (CVPR 2005), 2005,  Volume 1,  San Diego, USA, 20-26 June 2005  Pages:526-532.  (PDF)
  62. Jun Yan, QianSheng Cheng, Qiang Yang and Benyu Zhang: An Incremental Subspace Learning Algorithm to Categorize Large Scale Text Data. In Proceedings of 7th Asia-Pacific Conference on Web Technologies Research and Development (APWeb 2005),  Shanghai China, March 2005.  Pages 52-63.  LNCS 3399.   (PDF)
  63. Chenyong Hu, Yongji Wang, Benyu Zhang, Qiang Yang, Qing Wang, Jinhui Zhou, Ran He and Yun Yan: Mining Quantitative Associations in Large Database. In Proceedings of 7th Asia-Pacific Conference on Web Technologies Research and Development (APWeb 2005), Shanghai China, March 2005.  Pages 405-416.  LNCS 3399.  (Link)
  64. Yiming Yang, Qiang Yang, Jialin Pan, Rong Pan, et al. Preprocessing Time Series Data for Classification with Application to CRM.  In Proceedings of the 2005 Australian Conference on Artificial Intelligence, AI'05, Sydney, Australia.  Dec 2005.   Pages 133-142.
  65. Lionel M. Ni, Yanmin Zhu, Jian Ma, Minglu Li, Qiong Luo, Yunhao Liu, S. C. Cheung, Qiang Yang: Semantic Sensor Net: An Extensible Framework. ICCNMC 2005: 1144-1153 (PDF)
  66. Jie Yin, Xiaoyong Chai and Qiang Yang, High-level Goal Recognition in a Wireless LAN.  In Proceedings of the Nineteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-04), San Jose, CA USA, July 2004. Pages 578-584 (PDF)
  67. Charles X. Ling, Qiang Yang, Jian-ning Wang and Shichao Zhang.  Decision Trees with Minimal Costs.  In the Twentieth-First International Conference on Machine (ICML 2004), Banff, Alberta, Canada, July 2004. Pages 69-77 (PDF)
  68. Ning Liu, Benyu Zhang, Jun Yan , Qiang Yang, Shuicheng Yan, Zheng Chen, Fengshan Bai and Wei-Ying Ma.  Learning Similarity Measures in Non-Orthogonal SpacesThirteenth ACM Conference on Information and Knowledge Management (ACM CIKM 2004), November 8-13, 2004. Hyatt Arlington Hotel Washington DC, USA.  (PDF)
  69. Gang Wang, Frederick Lochovsky, Qiang Yang Feature Selection with Conditional Mutual Information MaxiMin in Text Categorization. ACM CIKM'04, Washington D.C., U.S.A. Nov. 2004
  70. Xiaoyong Chai, Lin Deng, Qiang Yang and Charles X. Ling.  Test-cost Sensitive Naive Bayesian Classification.  In Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Data Mining (IEEE ICDM 2004),  Brighton, United Kingdom, November 2004.  IEEE Computer Society.  Pages 51-58.   (PDF)
  71. Chenyong Hu, Benyu Zhang, Shuicheng Yan, Qiang Yang, Zheng Chen and Weiying Ma.  Mining Ratio Rules Via Principal Sparse Non-Negative Matrix Factorization. In Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Data Mining (IEEE ICDM 2004), Brighton, United Kingdom, November 2004.  IEEE Computer Society.  Pages 407-410. (PDF)
  72. Gui-Rong Xue, Dou Shen, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, and Wei-Ying Ma. IRC: An Iterative Reinforcement Categorization Algorithm for Interrelated Web Objects. In Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Data Mining (IEEE ICDM 2004),  Brighton, United Kingdom, November 2004.  IEEE Computer Society. Pages  273-280. (Link)
  73. Yi-Dong Shen, Zhi-Yong Shen, Shi-Ming Zhang and Qiang Yang, Cluster Cores-based Clustering for High Dimensional Data, In Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Data Mining (IEEE ICDM 2004), Brighton, United Kingdom, November 2004.  IEEE Computer Society.  Pages 519-522. (PDF)
  74. Jun Yan, Benyu Zhang, Shuicheng Yan, Qiang Yang, Hua Li, Zheng Chen, Wensi Xi, Weiguo Fan, Wei-Ying Ma and  Qiansheng Cheng: IMMC: incremental maximum margin criterion. In Proceedings of the Tenth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, Seattle, Washington, USA, August 22-25, 2004. ACM 2004, (ACM KDD 2004): 725-730 (PDF)
  75. Qiang Yang, Yiqiang Chen, Jie Yin and Xiaoyong Chai: LEAPS: A Location Estimation and Action Prediction System in a Wireless LAN Environment. Network and Parallel Computing, IFIP International Conference, NPC 2004, Wuhan, China, October 18-20, 2004, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3222 Springer 2004.  Pages 584-591 (PDF)
  76. Rong Pan, Qiang Yang and Lei Li Case Retrieval using Nonlinear Feature-space Transformation.  In Advances in Case-Based Reasoning: 7th European Conference (ECCBR 2004), Series: Lecture Notes in Computer Science, Madrid, Spain, August 30 - September 2, 2004, Pages 544-553. (PDF)
  77. Yan Fu, Qiang Yang, Charles X. Ling, Haipeng Wang, Dequan Li, Ruixiang Sun, Hu Zhou, Rong Zeng, Yiqiang Chen, Simin He and Wen Gao.  A Kernel-based Case Retrieval Algorithm with Application to Bioinformatics.  In Proceedings of the 8th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI 2004), Auckland, New Zealand, August 2004. Pages 544-553 (LNAI 3157)  (PDF)
  78. Dou Shen, Zheng Chen, Wei-Ying Ma, Benyu Zhang, Hua-Jun Zeng, Qiang Yang, Yuchang Lu. Web-page Classification through Summarization. In Proceedings of the 27th ACM International Conference of Information Retrieval (SIGIR 2004), Shefield, UK.  July 2004. (PDF)
  79. Qiming Huang, Qiang Yang, Joshua Z. Huang, Michael K. Ng: Mining of Web-Page Visiting Patterns with Continuous-Time Markov Models. In Proceedings of the Eighth Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2004): 549-558   May, 2004.  (Link)
  80. Raymond Chan, Qiang Yang and Yi-Dong Shen, Mining High Utility Itemsets. In Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Data Mining (IEEE ICDM 2003), Florida, USA, November 2003.  IEEE Computer Society. Pages 19-26. (PDF)
  81. Qiang Yang and Hong Cheng.  Mining Plans for Customer-Class Transformation. In Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Data Mining (IEEE ICDM 2003),  Florida, USA, November 2003.  IEEE Computer Society.  Pages 403-410. (PDF)
  82. Qiang Yang and Hong Cheng.  Case Mining from Large Databases.  In Proceedings of the 5th International Conference on Case based Reasoning (ICCBR 2003), Trondheim, Norway.  June 2003.  Pages 691-702 (PDF)
  83. Yidong Shen, Qiang Yang, Zhong Zhang and Hongjun Lu.  Mining the Customer's Up-to-Moment Preferences for E-commerce Applications. In Pacific Asia Knowledge Discovery and Data Mining Conference (PAKDD 2003), South Korea, 2003.  Pages 166 - 177. (PDF)
  84. Qiang Yang and Hong Cheng.  Planning for Marketing Campaigns.  In Proceedings of the 2003 International Conference on Automated Planning and Scheduling (ICAPS 03), Trento, Italy, June 2003. Pages 174-184. (PDF)
  85. Ke Wang, Senqiang Zhou, Jack Man Shun Yeung, Qiang Yang, Mining Customer Value: From Association Rules to Direct Marketing, In Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering (IEEE ICDE 03), March 2003, Bangalore, India.  Pages 738-740. (PDF)
  86. W. Lou, G. Liu, H. Lu, and Q. Yang. Cut-and-Pick Transactions for Proxy Log Mining.  In Proceedings of the 2002 Conference on Extending Database Technology (EDBT 02). March 24-28 2002, Prague.  Pp. 88-105 (PDF)
  87. Chunyan Miao, Haijing Fang, Xuehong Tao, Qiang Yang, and Robert K. L. Gay: An Agent Approach for Personalized Recommendation. In Proceedings of the 1st International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery: Computational Intelligence for the E-Age, November 18-22, 2002, Orchid Country Club, Singapore, FSKD 2002: 231-235.
  88. Yi-dong Shen, Zhong Zhang and Qiang Yang.  Objective-Oriented Utility-Based Association Mining.  In Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining Conference (IEEE ICDM 02), Japan, December 2002.   IEEE Press. Pages 426-433  (PDF)
  89. Qiang Yang and Hong Cheng.  Case Mining for Action Recommendations. In Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining Conference (IEEE ICDM 02), Japan, December 2002.  IEEE Press.  Pages 522-529. (PDF)
  90. Charles X. Ling, Tielin Chen, Qiang Yang, Jie Cheng: Mining Optimal Actions for Profitable CRM.  In Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining Conference (IEEE ICDM 02),  Japan, December 2002: 767-770 (PDF)
  91. Ruimin Shen, Peng Han, Fan Yang, Qiang Yang, Joshua Zhexue Huang: An Open Framework for Smart and Personalized Distance Learning. In Proceedings of the International Conference on Web Based Learning (ICWL 2002),  Aug 2002.  Pages 19-30 (PDF
  92. Qiang Yang. Making a Case for Case-based Reasoning. Invited Talk at the 2001 Canadian AI Conference. Ottawa, Canada. June 7, 2001. (PDF) Chunyan Miao, Qiang Yang, Haijing Fang, Angela GohFuzzy Cognitive Agents for Personalized Recommendation.  In Proceedings of the 3rd International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE2003), Singapore.  December 2002.  IEEE Computer Society.  Pages 362-372.  (PDF)
  93. Qiang Yang, Henry Hanning Zhang and Ian Tianyi Li. Mining web logs for prediction models in WWW caching and prefetching.  In Proceedings of the Seventh ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (ACM KDD'01),  August 26 - 29, 2001 San Francisco, California, USA. Pages 473-478 (PDF)
  94. Zhong Su, Qiang Yang, HongJiang Zhang: A prediction system for multimedia pre-fetching in Internet. In: Proceedings of the 8th ACM International Conference on Multimedia, October 30 - November 3, 2000, Los Angeles, CA, USA.  ACM Multimedia 2000: Pages 3-11  (PDF)
  95. Ye Lu, Chunhui Hu, Xingquan Zhu, HongJiang Zhang, Qiang Yang: A unified framework for semantics and feature based relevance feedback in image retrieval systems. In: Proceedings of the 8th ACM International Conference on Multimedia, October 30 - November 3, 2000, Los Angeles, CA, USA.  ACM Multimedia 2000: Pages 31-37 (PDF)
  96. Qiang Yang, Hai-Feng Wang, Ji-Rong Wen, Gao Zhang, Ye Lu, Kai-Fu Lee, HongJiang Zhang: Towards a Next-Generation Search Engine. In Proceedings of the 6th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, Melbourne, Australia, August 28 - September 1, 2000. Lecture Notes in Computer Science 1886 Springer.  PRICAI 2000: Pages 5-15 (PDF)
  97. Sheng Li and Qiang Yang: Activating Case-Based Reasoning with Active Databases. In Proceedings of the 5th European Workshop, EWCBR 2000, Trento, Italy, September 6-9, 2000. Lecture Notes in Computer Science 1898 Springer. Pages 3-14.  (PDF)
  98. Qiang Yang and Jing Wu: Keep It Simple: A Case-Base Maintenance Policy Based on Clustering and Information Theory. In 13th Conference of the Canadian Society for Computational Studies of Intelligence, Canadian AI 2000, Montréal, Quebec, Canada, May 14-17, 2000, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 1822 Springer.  Pages 102-114 (PDF)
  99. Jiawei Han, Qiang Yang, Edward Kim: Plan Mining by Divide-and-Conquer. 1999 ACM SIGMOD Workshop on Research Issues in Data Mining and Knowledge Discovery 1999  (PDF)
  100. Sandra C. Hayden, Christina Carrick, Qiang Yang: A Catalog of Agent Coordination Patterns. In Proceedings of the Third Annual ACM Conference on Autonomous Agents, May 1-5, 1999, Seattle, WA, USA.   Agents 1999: Pages 412-413 (PDF)
  101. Yong Wang, Qiang Yang, Zhong Zhang: Real-Time Scheduling for Multi-agent Call Center Automation. In Recent Advances in AI Planning, Proceedings of the 5th European Conference on Planning,  Durham, UK, September 8-10, 1999. Lecture Notes in Computer Science 1809 Springer.  ECP 1999: Pages 187-199 (PDF)
  102. Irène Abi-Zeid, Qiang Yang, Luc Lamontagne: Is CBR Applicable to the Coordination of Search and Rescue Operations? A Feasibility Study. In Case-Based Reasoning and Development, Proceedings of the Third International Conference, ICCBR 99, Seeon Monastery, Germany, July 27-30, 1999. Lecture Notes in Computer Science 1650.  Pages 358-371 (PDF)
  103. Christina Carrick, Qiang Yang: Activating CBR Systems Through Autonomous Information Gathering. In Case-Based Reasoning and Development, Proceedings of the Third International Conference, ICCBR 99, Seeon Monastery, Germany, July 27-30, 1999. Lecture Notes in Computer Science 1650.  Pages 74-88 (PDF)
  104. Zhong Zhang, Qiang Yang: Dynamic Refinement of Feature Weights Using Quantitative Introspective Learning. In Proceedings of the Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 99, Stockholm, Sweden, July 31 - August 6, 1999.  Pages 228-233 (PDF)
  105. Jun Zhu, Qiang Yang: Remembering to Add: Competence-preserving Case-Addition Policies for Case Base Maintenance. In Proceedings of the Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 99, Stockholm, Sweden, July 31 - August 6, 1999.  Pages  234-241 (PDF)
  106. Qiang Yang, Irène Abi-Zeid, Luc Lamontagne: An Agent for Intelligent Situation Assessment. In: Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications, In Proceedings of the 8th International Conference, AIMSA '98, Sozopol, Bulgaria, September 21-13, 1998. Lecture Notes in Computer Science 1480 Springer 1998.  Pages 466-474 (PDF)
  107. Zhong Zhang, Qiang Yang: Towards Lifetime Maintenance of Case Based Indexes for Continual Case Based Reasoning.  In Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications, Proceedings of the 8th International Conference, AIMSA '98, Sozopol, Bulgaria, September 21-13, 1998. Lecture Notes in Computer Science 1480 Springer 1998.  Pages 489-500 (PDF)
  108. Kirsti Racine and Qiang Yang: Maintaining Unstructured Case Base. In Case-Based Reasoning Research and Development, Proceedings of the Second International Conference, ICCBR-97, Providence, Rhode Island, USA, July 25-27, 1997. Lecture Notes in Computer Science 1266 Springer 1997. Pages: 553-564.  (PDF)
  109. Qiang Yang, Edward Kim and Kirsti Racine. CaseAdvisor: Supporting Interactive Problem Solving and Case Base Maintenance for Help Desk Applications., In IJCAI'97 Workshop on Practical Use of CBR. Nogoya, Japan, August 1997. (PDF)
  110. Alex Quilici, Qiang Yang and Steve Woods. Applying Plan Recognition Algorithms to Program Understanding. In Proceedings of the Knowledge Based Software Engineering Conference (KBSE '96), Syracuse, New York, September 1996. Pages 96-103. Winner of the Best Paper Award. (PDF)
  111. Steven G. Woods and Qiang Yang: The Program Understanding Problem: Analysis and a Heuristic Approach. In Proceedings of the 18th International Conference on Software Engineering, March 25-29, 1996, ICSE 1996, Berlin, Germany, . IEEE Computer Society.  Pages 6-15 (PDF)
  112. Kirsti Racine and Qiang Yang, On the Consistency Management of Large Case Bases: the Case for Validation, In Proceedings of the AAAI-96 Workshop on Knowledge Base Validation, American Association for Artificial Intelligence (AAAI-96), August 1996. Oregon, USA. (PDF)
  113. Eugene Fink, Qiang Yang: Planning with Primary Effects: Experiments and Analysis. In Proceedings of the Fourteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 95, Montréal, Québec, Canada, August 20-25 1995. Pages 1606-1611 (PDF)
  114. Craig A. Knoblock, Qiang Yang: Relating the Performance of Partial-Order Planning Algorithms to Domain Features. ACM SIGART Bulletin 6(1): pages 8-15 (1995) (PDF)
  115. Qiang Yang, Alex Y. M. Chan: Delaying Variable Binding Commitments in Planning. In Proceedings of the Second International Conference on Artificial Intelligence Planning Systems, June 13-15, 1994, AIPS 1994, University of Chicago, Chicago, Illinois. AAAI Press. Pages 182-187 (PDF)
  116. Qiang Yang, Shuo Bai, Guiyou Qiu: A Framework for Automatic Problem Decomposition in Planning. In Proceedings of the Second International Conference on Artificial Intelligence Planning Systems, June 13-15, 1994, AIPS 1994, University of Chicago, Chicago, Illinois. AAAI Press. Pages 347-352 (PDF)
  117. Craig Knoblock and Qiang Yang, Evaluating the tradeoffs in Partial-Order Planning Algorithms, In Proceedings of the Canadian Artificial Intelligence Conference (Canadian AI '94), May 1994, Banff, Alberta, Canada. pages 279-286. (Winner of the Best Paper Award) (PDF)
  118. Eugene Fink and Qiang Yang: Characterizing and Automatically Finding Primary Effects in Planning. In Proceedings of the 13th International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI-93. Chambéry, France, August 28 -September 3, 1993. Morgan Kaufmann, 1993, 1374-1379. (PDF)
  119. Fahiem Bacchus, Qiang Yang: The Expected Value of Hierarchical Problem-Solving. In Proceedings of the 10th National Conference on Artificial Intelligence, San Jose, CA, July 12-16, 1992. The AAAI Press / The MIT Press. AAAI-92. Pages 369-374.  (PDF)
  120. Eugene Fink and Qiang Yang Automatically Abstracting the Effects of Operators. In Proceedings of the First International Conference on AI Planning Systems (AIPS-92), June 1992, Maryland, USA. Pages 243-251.  (PDF)
  121. Eugene Fink and Qiang Yang, Formalizing Plan Justifications. In Proceedings of the Canadian Artificial Intelligence Conference (Canadian AI '92), May 1992, Vancouver, BC Canada. Pages 9-14. (PDF)
  122. David E. Foulser, Ming Li, Qiang Yang: A Quantitative Theory for Plan Merging. In Proceedings of the 9th National Conference on Artificial Intelligence, July 14-19, 1991. AAAI Press / The MIT Press, 1991. AAAI 1991: 673-678 (PDF)
  123. Craig A. Knoblock, Josh D. Tenenberg, Qiang Yang: Characterizing Abstraction Hierarchies for Planning. In Proceedings of the 9th National Conference on Artificial Intelligence, July 14-19, 1991. AAAI Press / The MIT Press, 1991. AAAI 1991: 692-697 (PDF)
  124. Fahiem Bacchus, Qiang Yang: The Downward Refinement Property. In Proceedings of the 12th International Joint Conference on Artificial Intelligence, Sydney, Australia, August 24-30, 1991. Morgan Kaufmann, 1991. IJCAI 1991: 286-293 (PDF)
  125. Qiang Yang, An Algebraic Approach to Conflict Resolution in Planning. In Proceedings of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-90), August 1990, Boston, MA. Pages 40-45.
  126. Qiang Yang and Josh Tenenberg, ABTWEAK: Abstracting a Non-Linear Least Commitment Planner. In Proceedings of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-90), August, 1990, Boston, MA. pages 204-209. (PDF)
  127. Qiang Yang, Preprocessing Hierarchical Planning Knowledge for Efficient Planning.  In Proceedings of the 9th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-90), August 1990, Stockholm, Sweden. Pages 732-737.
  128. Qiang Yang, Solving the Generalized Hitting Set Problems. In Proceedings of the 9th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-90), August 1990, Stockholm, Sweden. Pages 738-743.
  129. Qiang Yang, Solving the Problem of Hierarchical Inaccuracy in Planning. In Proceedings of the Eighth Biennial Conference of the Canadian Society for Computational Studies of Intelligence (Canadian AI '90), May 1990, Ottawa, Ontario, Canada. Pages 140-145.
  130. Q. Yang, D. S. Nau, and J. Hendler. Optimization of multiple-goal plans with limited interaction. In Proc. DARPA Workshop on Innovative Approaches to Planning, Scheduling and Control, 1990. USA.
  131. Qiang Yang and Dana S. Nau, Preprocessing Search Spaces for Branch and bound Search, In Proceedings of the Eleventh International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-89), August 1989, Detroit, Michigan. Pages 349-353. (PDF)
  132. Q. Yang and D. S. Nau. Optimization of multiple goal plans in automated manufacturing. In Proceedings of the First SIGMAN Workshop on Manufacturing Planning, Aug. 1989.
  133. M. Ssemakula, Dana S. Nau, R. Rangachar, and Qiang Yang. An AI approach to process sequencing. Advances in Manufacturing Engineering 1:271-276, 1989.
  134. Dana S. Nau, Qiang Yang, and James Hendler. Planning for multiple goals with limited interactions. Fifth IEEE Conference on Artificial Intelligence Applications, Miami, Florida, USA 1989.
  135. Qiang Yang, Dana S. Nau, and James Hendler. An approach to multiple-goal planning with limited interactions. AAAI Spring Symposium, Stanford University, CA USA 1989
  136. M. E. Ssemakula, Dana S. Nau, R. M. Rangachar, and Qiang Yang. Optimal process sequencing in CAPP systems. Society of Manufacturing Engineers, MS88-728, 1988. (PDF)
  137. Dana S. Nau, Raghu Karinthi, G. Vanecek, Jr., and Qiang Yang. Integrating AI and solid modeling for design and process planning. Second IFIP Working Group 5.2 Workshop on Intelligent CAD, University of Cambridge, Sept. 1988.
  138. Dana S. Nau, Nick Ide, Raghu Karinthi, George Vanecek, Jr., and Qang Yang. Solid modeling and geometric reasoning for design and process planning. Third International Conf. CAD/CAM, Robotics, and Factories of the Future, Aug. 1988

  Journal Articles

  1. Han Yu, Chunyan Miao, Cyril Leung, Yiqiang Chen, Simon Fauvel, Victor R. Lesser and Qiang Yang.  Mitigating Herding in Hierarchical Crowdsourcing Networks. Scientific Reports - Nature, Vol. 6, No. 4, Dec 2016.  url = http://dx.doi.org/10.1038/s41598-016-0011-6
  2. Han Yu, Zhiqi Shen, Chunyan Miao, Cyril Leung, Yiqiang Chen, Simon Fauvel, Jun Lin, Lizhen Cui, Zhengxiang Pan and Qiang Yang. A dataset of human decision-making in teamwork management. Scientific Data - Nature, Vol. 4, Jan 2017.  URL: https://doi.org/10.1038%2Fsdata.2016.127
  3. Qiang Yang: Cross-Domain Data Fusion. IEEE Computer 49(4): 18 (2016)       
  4. Weike Pan, Qiang Yang, Yuchao Duan, Zhong Ming: Transfer Learning for Semisupervised Collaborative Recommendation. TiiS 6(2): 10:1-10:21 (2016)       
  5. Chen Luo, Jia Zeng, Mingxuan Yuan, Wenyuan Dai, Qiang Yang: Telco User Activity Level Prediction with Massive Mobile Broadband Data. ACM TIST 7(4): 63:1-63:30 (2016)       
  6. Ying Wei, Yangqiu Song, Yi Zhen, Bo Liu, Qiang Yang: Heterogeneous Translated Hashing: A Scalable Solution Towards Multi-Modal Similarity Search. ACM TKDD 10(4): 36:1-36:28 (2016)   
  7. Chuanren Liu, Kai Zhang, Hui Xiong, Guofei Jiang, Qiang Yang: Temporal Skeletonization on Sequential Data: Patterns, Categorization, and Visualization. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 28(1): 211-223 (2016)   
  8. Hengjie Song, Yonghui Xu, Huaqing Min, Qingyao Wu, Wei Wei, Jianshu Weng, Xiaogang Han, Qiang Yang, Jialiang Shi, Jiaqian Gu, Chunyan Miao, Toyoaki Nishida:Individual Judgments Versus Consensus: Estimating Query-URL Relevance. ACM TWEB 10(1): 3:1-3:21 (2016)
  9. Shu Kong, Zhuolin Jiang, Qiang Yang: Modeling Neuron Selectivity Over Simple Midlevel Features for Image Classification. IEEE Transactions on Image Processing 24(8): 2404-2414 (2015)
  10. Mingsheng Long, Jianmin Wang, Guiguang Ding, Dou Shen, Qiang Yang: Transfer Learning with Graph Co-Regularization. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 26(7): 1805-1818 (2014)
  11. Ben Tan, ErHeng Zhong, Evan Wei Xiang, Qiang Yang: Multi-transfer: Transfer learning with multiple views and multiple sources. Statistical Analysis and Data Mining 7(4): 282-293 (2014)
  12. Yuanchun Zhou, MingJie Tang, Weike Pan, Jinyan Li, Weihang Wang, Jing Shao, Liang Wu, Jianhui Li, Qiang Yang, Baoping Yan: Bird Flu Outbreak Prediction via Satellite Tracking. IEEE Intelligent Systems 29(4): 10-17 (2014)
  13. Hankz Hankui Zhuo, Hector Muñoz-Avila and Qiang Yang. "Learning Hierarchical Task Network Domains from Partially Observed Plan Traces."     In Artificial Intelligence Journal.  2014.
  14. Weike Pan, Qiang Yang. "Transfer learning in heterogeneous collaborative filtering domains."   Artificial Intelligence Journal. 197: 39-55 (2013)
  15. Hankz Hankui Zhuo and Qiang Yang.  Action-model acquisition for planning via transfer learning.  Artificial Intelligence Journal (AIJ). volume 212, July 2014, Pages 80-103. (Link)
  16. Yin Zhu, ErHeng Zhong, Zhongqi Lu, Qiang Yang: Feature engineering for semantic place prediction. Pervasive and Mobile Computing 9(6): 772-783 (2013)
  17. ErHeng Zhong, Ben Tan, Kaixiang Mo, Qiang Yang: User demographics prediction based on mobile data. Pervasive and Mobile Computing 9(6): 823-837 (2013)
  18. Xiang Wan, Can Yang, Qiang Yang, Hongyu Zhao, Weichuan Yu: HapBoost: A Fast Approach to Boosting Haplotype Association Analyses in Genome-Wide Association Studies. IEEE/ACM Trans. Comput. Biology Bioinform. 10(1): 207-212 (2013)
  19. ErHeng Zhong, Wei Fan, Qiang Yang: User behavior learning and transfer in composite social networks. TKDD 8(1): 6 (2014)
  20. Weike Pan and Qiang Yang.  Transfer Learning in Heterogeneous Collaborative Filtering Domains.  Artificial Intelligence Journal (AIJ), 197:39–55, April 2013. (Link)
  21. Vincent W. Zheng, Yu Zheng, Xing Xie and Qiang Yang.  Towards mobile intelligence: Learning from GPS history data for collaborative recommendation.  Artificial Intelligence Journal (AIJ), 184-185 (2012) 17-37.  (PDF)
  22. Qian Xu, Evan Wei Xiang, Qiang Yang, Jiachun Du, Jieping Zhong: SMS Spam Detection Using Noncontent Features. IEEE Intelligent Systems 27(6): 44-51 (2012)  (Link, PDF)
  23. Jeffrey Junfeng Pan, Sinno Jialin Pan, Jie Yin, Lionel M. Ni, Qiang Yang, "Tracking Mobile Users in Wireless Networks via Semi-Supervised Colocalization," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE PAMI), pp. 587-600, March, 2012 (Link, PDF)
  24. Derek Hao Hu, Vincent Wenchen Zheng and Qiang Yang. Cross-domain activity recognition via transfer learningJournal of Pervasive and Mobile Computing. Volume 7, Issue 3, June 2011, Pages 344-358. (PDF)
  25. Can Yang, Xiang Wan, Qiang Yang, Hong Xue, Nelson LS Tang and Weichuan Yu. A hidden two-locus disease association pattern in genome-wide association studies. BMC Bioinformatics 2011, 12:156 (PDF)
  26. Can Yang, Xiaowei Zhou, Xiang Wan, Qiang Yang, Hong Xue and Weichuan Yu. Identifying disease-associated SNP clusters via contiguous outlier detection. Bioinformatics. 2011.
  27. Can Yang, Xiang Wan,  Zenyong He, Qiang Yang, and Weichuan Yu.  The choice of null distributions for detecting gene-gene interactions in genome-wide association studies. BMC Bioinformatics. 2011.
  28. Hui Xue, Songcan Chen, Qiang Yang: Structural Regularized Support Vector Machine: A Framework for Structural Large Margin Classifier. IEEE Transactions on Neural Networks 22(4): 573-587 (2011)
  29. Sinno Jialin Pan, Ivor W. Tsang, James T. Kwok and Qiang Yang. Domain Adaptation via Transfer Component Analysis. In IEEE Transactions on Neural Networks (IEEE TNN). Volume 22, Issue 2, Pages 199-210, February 2011. (PDF)
  30. Bin Cao, Qiang Yang, Jian-Tao Sun, Zheng Chen: Learning bidirectional asymmetric similarity for collaborative filtering via matrix factorization. Data Min. Knowl. Discov. 22(3): 393-418 (2011) (PDF)
  31. Hankz Hankui Zhuo, Qiang Yang, Derek Hao Hu and Lei Li. Learning Complex Action Models with Quantifiers and Logical Implications. In Artificial Intelligence Journal (AIJ). Volume 174, Issue 18, December 2010, Pages 1540-1569.  DOI information: 10.1016/j.artint.2010.09.007 (PDF)
  32. Qiang Yang. Three Challenges in Data Mining. Frontiers of Computer Science in China, Volume 4, Number 3, pp. 324-333. DOI: 10.1007/s11704-010-0102-7 (PDF)
  33. Wen Gao, YongHong Tian, Tiejun Huang and Qiang Yang. Vlogging: A survey of videoblogging technology on the web. ACM Comput. Surv.Vol. 42, No. 4. (2010), pp. 1-57. (PDF)
  34. Qi Liu, Qian Xu, Vincent W Zheng, Hong Xue, Zhiwei Cao and Qiang Yang. Multi-task learning for cross-platform siRNA efficacy prediction: an in-silico study. BMC Bioinformatics 2010, 11:181, doi:10.1186/1471-2105-11-181; (PDF)
  35. Sinno Jialin Pan, Qiang Yang, A Survey on Transfer Learning, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE), 22(10):1345-1359, Oct. 2010.  IEEE Computer Society (PDF)
  36. Jun Yan, Ning Liu, Shuicheng Yan, Qiang Yang, Weiguo Fan, Wei Wei, Zheng Chen, Trace Oriented Feature Analysis for Large Scale Text Data Dimension Reduction, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE), 09 Feb. 2010. (PDF)
  37. Qian Xu, Sinno Jialin Pan, Hannah Hong Xue, Qiang Yang, "Multitask Learning for Protein Subcellular Location Prediction," IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, IEEE/ACM TCBB, 06 Apr. 2010 (PDF)
  38. Xiang Wan, Can Yang, Qiang Yang, Hong Xue, Xiao Fan, Nelson Tang and Weichuan Yu. BOOST: a fast approach to detecting gene-gene interactions in genome-wide case-control studies. The American Journal of Human Genetics, 10 September 2010 (Vol. 87, Issue 3, pp. 325-340)
  39. Xiang Wan, Can Yang, Qiang Yang, Hong Xue, Nelson LS Tang and Weichuan Yu. Identifying Main Effects and Epistatic Interactions from Large-scale SNP Data via Adaptive Group Lasso. BMC Bioinformatics 2010, 11(Suppl 1):S18. (Link)
  40. Xiang Wan, Can Yang, Qiang Yang, Hong Xue, Nelson LS Tang and Weichuan Yu. SNPRuler: Predictive Rule Inference for Epistatic Interaction Detection in Genome-wide Association Studies. Bioinformatics, 26:30-37, 2010. (Link)
  41. Xiang Wan, Can Yan, Qiang Yang, Hong Xue, Nelson Tang and Weichuan Yu. Detecting two-locus associations allowing for interactions in genome-wide association studies. Bioinformatics. 2010.
  42. Evan Wei Xiang, Bin Cao, Derek Hao Hu, Qiang Yang. Bridging Domains Using World Wide Knowledge for Transfer Learning. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 22(6): 770-783 (2010) (PDF)
  43. Gui-Rong Xue, Jie Han, Yong Yu and Qiang Yang. User language model for collaborative personalized search. ACM Trans. Inf. Syst. 27(2): (2009) (PDF)
  44. Qian Xu, Derek Hao Hu, Hong Xue, Weichuan Yu and Qiang Yang. Semi-supervised protein subcellular localization. In BMC Bioinformatics. 2009, 10:S47 doi:10.1186/1471-2105-10-S1-S47. (PDF)
  45. Xiang Wan, Can Yang, Qiang Yang, Hong Xue, Nelson LS Tang and Weichuan Yu. MegaSNPHunter: a learning approach to detect disease predisposition SNPs and high level interactions in genome wide association study. In BMC Bioinformatics. 2009, 10:13 doi:10.1186/1471-2105-10-13 (PDF)
  46. Can Yang, Zengyou He, Qiang Yang, Hong Xue and Weichuan Yu. SNPHarvester: a filtering-based approach for detecting epistatic interactions in genome-wide association studies. Bioinformatics. 2009 (doi:10.1093/bioinformatics/btn652) (PDF)
  47. Lionel M. Ni, Yanmin Zhu, Jian Ma, Qiong Luo, Yunhao Liu, S. C. Cheung, Qiang Yang, Minglu Li, Min-You Wu: Semantic Sensor Net: an extensible framework. IJAHUC 4(3/4): 157-167 (2009)
  48. Hui Xue, Songcan Chen and Qiang Yang: Discriminatively regularized least-squares classification. Pattern Recognition 42(1): 93-104 (2009) (PDF)
  49. Ben Niu, Qiang Yang, Simon Chi Keung Shiu and Sankar K. Pal: Two-dimensional Laplacianfaces method for face recognition. Pattern Recognition 41(10): 3237-3243 (2008) (PDF)
  50. Qiang Yang, Sinno Jialin Pan, Vincent Wenchen Zheng, "Estimating Location Using Wi-Fi," IEEE Intelligent Systems, vol.23, no.1, pp. 8-13, Jan/Feb, 2008 (PDF)
  51. Jie Yin, Qiang Yang, Dou Shen and Ze-Nian Li, Activity Recognition via User-Trace Segmentation. ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN), Volume 4,No. 4 (August 2008) Article 19, 34 pages.(PDF)
  52. Jie Yin, Qiang Yang, Lionel M. Ni, Learning Adaptive Temporal Radio Maps for Signal-Strength-Based Location Estimation, IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 7, no. 7, pp. 869-883, Jul., 2008 (PDF)
  53. Rong Pan, Qiang Yang and Sinno Jialin Pan. Mining Competent Case Bases for Case-based Reasoning.Artificial Intelligence (AIJ),171(16-17): 1039-1068 (2007) (PDF)
  54. Chunyan Miao, Qiang Yang, Haijing Fang, Angela Goh: A cognitive approach for agent-based personalized recommendation. Knowl.-Based Syst. 20(4): 397-405
  55. Qiang Yang. Learning Actions from Data Mining Models. In Domain-driven Actionable Knowledge Discovery, Longbing Cao (Eds.). IEEE Intelligent Systems. July-Aug. 2007, Volume: 22, Issue: 4 Pages: 78-88 (Link, PDF)
  56. Xindong Wu, Vipin Kumar, J. Ross Quinlan, Joydeep Ghosh, Qiang Yang, Hiroshi Motoda, Geoffrey J. McLachlan, Angus Ng, Bing Liu, Philip S. Yu, Zhi-Hua Zhou, Michael Steinbach, David J. Hand, Dan Steinberg: Top 10 algorithms in data mining. Knowl. Inf. Syst. 14(1): 1-37 (2008) (PDF)
  57. Jie Yin, Qiang Yang, Jeffrey Junfeng Pan, Sensor-Based Abnormal Human-Activity Detection, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 20, no. 8, pp. 1082-1090, August, 2008. (Link, PDF)
  58. Jinyan Li and Qiang Yang. Strong Compound-Risk Factors: Efficient Discovery through Emerging Patterns and Contrast Sets. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine. Vol. 11, No. 5, Sept 2007. pp. 544-552. (PDF)
  59. Jeffrey Junfeng Pan, Qiang Yang, Yiming Yang, Lei Li, Francis Tianyi Li and George Wenmin Li. Cost-Sensitive-Data Preprocessing for Mining Customer Relationship Management Databases, IEEE Intelligent Systems. (Vol. 22, No. 1). Pages 46-51. January/February 2007 (Link, PDF)
  60. Qiang Yang, Kangheng Wu and Yunfei Jiang. Learning Action Models from Plan Traces using Weighted MAX-SAT.; Artificial Intelligence Journal (AIJ). Volume 171, Issues 2-3, February 2007, Pages 107-143 (PDF)
  61. Xiaoyong Chai and Qiang Yang. Reducing the Calibration Effort for Probabilistic Indoor Location Estimation. IEEE Transactions on Mobile Computing (IEEE TMC). June 2007 (Vol. 6, No. 6) pages 649-662. (PDF)
  62. Dou Shen, Qiang Yang, Zheng Chen. Noise Reduction through Summarization for Web-page Classification. Information Processing and Management: an international journal (IPM).43(6): 1735-1747 (2007)[PDF]
  63. Qiang Yang, Xindong Wu, et al. 10 Challenging Problems in Data Mining Research. International Journal of Information Technology and Decision Making. 5(4): 597-604 (2006)
  64. Qiang Yang, Jie Yin, Charles X. Ling and Rong Pan. Extracting Actionable Knowledge from Decision Trees. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE), 19(1) January 2007. Pages 43-56. (PDF)
  65. Dou Shen, Rong Pan, Jian-Tao Sun, Jeffrey J. Pan, Kangheng Wu, Jie Yin and Qiang Yang. Query Enrichment for Web-query Classification. ACM Transactions on Information Systems (ACM TOIS). Vol. 24, No. 3, July 2006 Pages 320-352. (PDF)
  66. Jun Yan, Benyu Zhang, Shuicheng Yan,Ning Liu, Qiang Yang, Qiansheng, Cheng, Hua Li, Zheng Chen and Wei-Ying Ma. A Scalable Supervised Algorithm for Dimensionality Reduction on Streaming Data, 2006, Information
  67. Jeffrey J. Pan, James T. Kwok, Qiang Yang and Yiqiang Chen. Multidimensional vector regression for accurate and low-cost location estimation in pervasive computing. InIEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE) (Vol. 18, No. 9) pp. 1181-1193 (http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/TKDE.2006.145) Sept. 2006. (PDF).
  68. Shuicheng Yan, D. Xu, L. Zhang, Q. Yang, X. Tang and H. Zhang. Multilinear Discriminant Analysis for Face Recognition, IEEE Transactions on Image Processing (IEEE TIP), Vol. 16,No. 1 pp. 212-220. Jan. 2007.(PDF)
  69. Shuicheng Yan, D. Xu, B. Zhang, H. Zhang, Q. Yang and S. Lin. Graph Embedding and Extensions: A General Framework for Dimensionality Reduction, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE PAMI). 29(1): 40-51 (2007) (PDF)
  70. Yonghong Tian, Qiang Yang, Tiejun Huang, Charles X. Ling and Wen Gao. Learning Contextual Dependency Network Models for Link-based Classification. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE). November 2006 (Vol. 18, No. 11) pp. 1482-1496 (http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/TKDE.2006.178) (PDF)
  71. Charles X. Ling, Victor S. Sheng, and Qiang Yang, Test Strategies for Cost-Sensitive Decision Trees, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE), 18(8):1055- 1067. August 2006. (Digital Object Identifier 10.1109/TKDE.2006.131) (PDF)
  72. Yiqiang Chen, Qiang Yang, Jie Yin and Xiaoyong Chai. Power-efficient access-point selection for indoor location estimation. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE). 18(7):877:888. July 2006. Digital Object Identifier 10.1109/TKDE.2006.112. (PDF)
  73. David W. Aha, David McSherry and Qiang Yang. Advances in conversational case-based reasoning. The Knowledge Engineering Review
  74. , Volume 20, Issue 03, pp 247-254, doi: 10.1017/S0269888906000531, Published online by Cambridge University Press. 08 May, 2006. (PDF)
  75. Qiang Yang, Charles X. Ling, Xiaoyong Chai, Rong Pan: Test-Cost Sensitive Classification on Data with Missing Values. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. (IEEE TKDE) 18(5): 626- 638. May 2006. (PDF)
  76. Jun Yan, Ning Liu, Qiang Yang, Benyu Zhang, Qiansheng Cheng, and Zheng Chen: Mining Adaptive Ratio Rules from Distributed Data Sources. Data Min. Knowl. Discov. 12 (DMKD Journal) (2-3): 249-273 (May 2006) (PDF)
  77. Charles Ling and Qiang Yang: Discovering Classification from Data of Multiple Sources. Data Min. Knowl. Discov. (DMKD Journal) 12(2-3): 181-201 (May 2006) (DOI: 10.1007/s10618-005-0013-7) (PDF)
  78. Gui-Rong Xue, Yong Yu, Dou Shen, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng and Zheng Chen: Reinforcing Web-object Categorization Through Interrelationships. Data Min. Knowl. Discov. (DMKD Journal) 12(2-3): 229-248 (May 2006) (DOI: 10.1007/s10618-005-0015-5) (PDF)
  79. Jun Yan, Benyu Zhang, Ning Liu, Shuicheng Yan, Qiansheng Cheng,Weiguo Fan, Qiang Yang, Wensi Xi and Zheng Chen. Effective and Efficient Dimensionality Reduction for Large-scale and Streaming Data Preprocessing IEEE Transactions on Data and Knowledge Engineering, (IEEE TKDE), (Vol. 18, No. 3) pp. 320-333. (Digital Object Identifier 10.1109/TKDE.2006.45) March 2006 (PDF)
  80. Ke Wang, Senqiang Zhou, Qiang Yang and J.M.S. Yeung. Mining customer value: from association rules to direct marketing, International Journal of Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD Journal), Vol. 11, No. 1, July 2005, 57-80 (PDF)
  81. Dequan Li, Yan Fu, Ruixiang Sun, Charles X. Ling , Yonggang Wei , Hu Zhou, Rong Zeng , Qiang Yang , Simin He and Wen Gao. pFind: A novel database-searching software system for automated peptide and protein identification via tandem mass spectrometry Bioinformatics Journal.2005; 21(13): 3049-3050.
  82. Chenyong Hu, Benyu Zhang, Y. Wang, Shuicheng Yan, Zheng Chen, Qiang Wang and Qiang Yang. Learning Quantifiable Associations via Principal Spars Non-negative Matrix Factorization, Intelligent Data Analysis: An International Journal, Vol. 9 Issue 6, pages: 603-620. 2005. (PDF)
  83. Yan Fu, Qiang Yang, Ruixiang Sun, Dequan Li, Rong Zeng, Charles X. Ling, Wen Gao: Exploiting the kernel trick to correlate fragment ions for peptide identification via tandem mass spectrometry. Bioinformatics Journal 20(12): 1948-1954 (2004)
  84. Qiang Yang, Ian Tianyi Li and Ke Wang, Building Association Rule Based Sequential Classifiers for Web Document Prediction, Journal of Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD Journal), Volume 8, Issue 3, May 2004. Pp. 253-273. (PDF)
  85. R.M. Shen, P. Han, F. Yang, Q. Yang. J. Huang. Data Mining and Case-based Reasoning for Distance Learning. International Journal of Distance Learning Technologies. Special Issue on Web-based Learning Systems. Vol. 1, No. 3, pp. 46--58. July--September 2003.
  86. Qiang Yang, Yong Wang and Zhong Zhang. SANet: An Intelligent Service Agent Network for Call-Center Scheduling. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics (IEEE SMC Part A). Vol. 33, No. 3, May 2003. pp. 396--406. (PDF)
  87. Qiang Yang, Tianyi Li and Ke Wang. Web-log Cleaning for Constructing Sequential Classifiers. In International Journal of Applied Artificial Intelligence, May/June 2003. Vol. 17 No. 5 (2003) Pages 431-441.(PDF)
  88. Qiang Yang and Henry Haining Zhang. Web-Log Mining for Predictive Caching. IEEE Transactions of Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE). Vol. 15, No. 4, July/August 2003. Pages 1050-1053. (PDF)
  89. Yi-Dong Shen, Jia-Huai You, Li-Yan Yuan, Samuel S. P. Shen and Qiang Yang. A Dynamic Approach to Characterizing Termination of General Logic Programs, ACM Transactions on Computational Logic (ACM TOCL). 4(4), Oct. 2003, pages 1-14 (PDF)
  90. Shichao Zhang, Chengqi Zhang, Qiang Yang: Data Preparation for Data Mining. Applied Artificial Intelligence 17(5-6): 375-381 (2003) (PDF)
  91. Qiang Yang, Joshua Huang and Michael Ng. A Data Cube Model for Prediction-Based Web Prefetching. Journal of Intelligent Information Systems. Kluwer Academic Publishers. 20(1): 11-30; Jan 2003 (PDF)
  92. Zhong Su, Qiang Yang, Hong-Jiang Zhang, Xiaowei Xu, Yu-Hen Hu, S. Ma. Correlation-based Web-Document Clustering for Web Interface Design. International Journal Knowledge and Information Systems. Springer. (KAIS Journal) 4(2):151-167. 2002 (PDF)
  93. Zhong Zhang and Qiang Yang. Feature Weight Maintenance in Case Bases Using Introspective Learning. Journal of Intelligent Information Systems, Springer. Vol. 16, Pages 95-116, 2001. (PDF)
  94. Qiang Yang and Henry Haining Zhang. Integrating Web Prefetching and Caching Using Prediction Models. World Wide Web Journal. (WWW Journal) Kluwer Academic Publishers. Vol. 4 No. 4, 2001. Pages 299-321
  95. Kirsti Racine and Qiang Yang. Redundancy Detection in Semi-structured Case Bases. In IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE). Vol. 13 No. 3 May/June 2001. Pages 513-518. IEEE Computer Society. (PDF)
  96. Qiang Yang and Jun Zhu. A Case-addition Policy for Case-based Reasoning. Computational Intelligence Journal, Special Issue on Case-based Maintenance. Blackwell Publishers, Boston MA UK. Vol. 17, No. 2, May 2001. Pages 250--262. (PDF)
  97. Qiang Yang and Jing Wu. Enhancing the Effectiveness of Interactive Case-Based Reasoning with Clustering and Decision Forests. In Applied Intelligence Journal. 14(1), pp. 49-64, 2001. (PDF)
  98. Sheng Li and Qiang Yang. ActiveCBR: An Agent System that Integrates Case-based Reasoning and Active Databases. International Journal of Knowledge and Information Systems (KAIS Journal). (May 2001) 3(2): 225-251. Springer-Verlag (PDF)
  99. Steven Woods and Qiang Yang. Program Understanding as Constraint Satisfaction: Representation and Reasoning Techniques. Automated Software Engineering Journal, (ASE Journal) Vol. 5, No. 2, Apr. 1998. Pages 147-181. (PDF)
  100. Alex Quilici, Qiang Yang and Steven Woods. Applying Plan Recognition Algorithms to Program Understanding. In Automated Software Engineering Journal, Kluwer Aca demic Publishers, (ASE Journal) 5(2): 147-181; Apr 1998. (PDF)
  101. Eugene Fink and Qiang Yang. Automatically Selecting and Using Primary Effects in Planning: Theory and Experiments In Artificial Intelligence Journal (AIJ) 89 (1997) pages 1-30. (PDF)
  102. Qiang Yang, Josh Tenenberg and Steven Woods. On the Implementation and Evaluation of ABTWEAK In Computational Intelligence Journal. Vol. 12, Number 2, 1996. Pages 295-318. Blackwell Publishers. (PDF) [bibtex]
  103. Subbarao Kambhampati, Craig Knoblock and Qiang Yang. Planning as Refinement Search: A Unified Framework for Evaluating Design Tradeoffs in Partial-Order Planning.Artificial Intelligence Journal (AIJ), Vol. 75, No. 3. 1995. Pages 167-238 [PDF]
  104. Fahiem Bacchus and Qiang Yang, Downward Refinement and the Efficiency of Hierarchical Problem Solving. Artificial Intelligence Journal (AIJ), Vol. 71, No. 1. Pages 43-100, Nov. 1994. (PDF)
  105. Qiang Yang and Cheryl Murray. An Evaluation of the Temporal Coherence Heuristic for Partial-Order Planning. Computational Intelligence Journal, Blackwell Publishers, pp. 245-267, 10(3), 1994. (PDF)
  106. Qiang Yang. A Theory of Conflict Resolution in Planning. Artificial Intelligence Journal (AIJ) Vol. 58, No. 1-3, pp. 361-392. 1992. (PDF)
  107. Dave E. Foulser, Ming Li and Qiang Yang, Theory and Algorithms for Plan Merging. Artificial Intelligence Journal (AIJ), Vol. 57, No. 2-3, pp. 143-182. 1992. (PDF)
  108. Qiang Yang, Dana S. Nau and James Hendler, Merging Separately Generated Plans with Restricted Interactions. Computational Intelligence Journal. Vol. 8, No. 4, pp. 648-676. 1992. (PDF
  109. Raghu Karinthi, Dana S. Nau, and Qiang Yang, Handling Feature Interactions in Process-Planning. Journal of Applied Artificial Intelligence. Vol. 6, No. 4, October-December Issue. Pages 389-415. Hemisphere Publishers. 1992. (Link)
  110. Qiang Yang, Formalizing Planning Knowledge for Hierarchical Planning. Computational Intelligence Journal, 6(2), (1990), pp. 12-24. (PDF)

  Books

  1. Crafting Your Research Future -- A Guide to Successful Master's and Ph.D. Degrees in Science & Engineering.  Charles Ling and Qiang Yang.  Morgan&Claypool Publishers, May 2012.  Chinese version: Tsinghua University Press.  Nov 2012.
  2. Intelligent Planning --- A Decomposition and Abstraction Based Approach. Qiang Yang, Springer Verlag, 1997.
   - See a book review by Fausto Giunchiglia and Luca Spalazzi in the Artificial Intelligence Journal.
  3. Constraint-based Design Recovery for Software Reengineering: Theory and Experiments. Steven Woods, Alex Quilici and Qiang Yang. Kluwer Academic Publishers, Dec. 1997.

  Book Chapters

  1. Weike Pan, ErHeng Zhong, Qiang Yang: Transfer Learning for Text Mining. Mining Text Data 2012: Charu C. Aggarwal and ChengXiang Zhai (Editors).  Springer. Pages 223-257. 2012
  2. Evan Wei Xiang, Nathan N. Liu and Qiang Yang.  Distributed Transfer Learning via Cooperative Matrix Factorization.  In `Scaling up Machine Learning: Parallel and Distributed Approaches.' Ron Bekkerman, Mikhail Bilenko and John Langford (Editors).  Chapter 19. Cambridge University Press (December 30, 2011)  Pages 331-350. 2011
  3. Yin Zhu, Vincent W. Zheng and Qiang Yang. Activity Recognition from Trajectory Data. In Computing with Spatial Trajectories. Yu Zheng and Xiaofang Zhou (eds.), Chapter 6, Springer, November 2011.
  4. Sinno J. Pan, Vincent W. Zheng and Qiang Yang. Transfer Learning and Its Application for WiFi Localization Problems.  In Machine Learning and Applications. Zhi-Hua Zhou and Jue Wang (eds.), Chapter 3, Tsinghua University Press, 2009.
  5. Qiang Yang. Post-processing Data Mining Models for Actionability.  In Data Mining for Business Applications, Chapter 1, pages 1-29. Eds: Longbing Cao, Phlilip S. Yu, Chengqi Zhang, Huaifeng Zhang. Springer 2009.
  6. Hui Xue, Qiang Yang and Song-can Chen. SVM: Support Vector Machines.  In The Top Ten Algorithms in Data Mining.  Chapter 3, pages 31-60. Eds: Xindong Wu and Vipin Kumar.  Chapman & Hall/CRC 2009.
  7. Qiang Yang, Charles Ling and Jianfeng Gao.Mining Web Logs for Actionable KnowledgeIntelligent Technology for Information Analysis.   Chapter 8, Pages 169—190.  Eds. Ning Zhong and Jiming Liu.  Springer.  2004.
  8. Qiang Yang. Data Mining and Machine Learning on the Web.  Invited chapter for the Internet Encyclopedia, John Wiley and Sons.  527--536.  Dec 2003/Jan 2004.
  9. Qiang Yang, Charles X. Ling, Jianfeng Gao Mining Web Logs for Actionable Knowledge.  Invited chapter for the book Intelligent Technologies for Information Analysis.  Chapter 8.   Springer.  pp. 170-191.  2004. 
  10. Qiang Yang, Christina Carrick, Joyce Lam, Yong Wang and Hui Zhang. Exploiting Intelligent Agents and Data Mining for Electronic Commerce.  Refereed, Chapter 9: Electronic Commerce Technology Trends: Challenges and Opportunities, ed. Weidong Kou, Yelena Yesha, p.115-134, IBM Press, 2000.

  Edited Conference Proceedings and Special Issues

  1. Qiang Yang, Feng Zhao: Artificial Intelligence on Mobile Devices: An Introduction to the Special Issue. AI Magazine 34(2): 9-10 (2013)
  2. Xiaohua Hu, Tsau Young Lin, Vijay Raghavan, Benjamin W. Wah, Ricardo A. Baeza-Yates, Geoffrey Fox, Cyrus Shahabi, Matthew Smith, Qiang Yang, Rayid Ghani, Wei Fan, Ronny Lempel, Raghunath Nambiar (Eds.): Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Big Data, 6-9 October 2013, Santa Clara, CA, USA. IEEE 2013, ISBN 978-1-4799-1292-6
  3. Wei Fan, Albert Bifet, Qiang Yang, Philip S. Yu (Eds.): Proceedings of the 2nd International Workshop on Big Data, Streams and Heterogeneous Source Mining: Algorithms, Systems, Programming Models and Applications, BigMine 2013, Chicago, IL, USA, August 11, 2013. ACM 2013, ISBN 978-1-4503-2324-6
  4. Qiang Yang, Irwin King, Qing Li, Pearl Pu, George Karypis (Eds.): Seventh ACM Conference on Recommender Systems, RecSys '13, Hong Kong, China, October 12-16, 2013. ACM 2013, ISBN 978-1-4503-2409-0
  5. Qiang Yang, Deepak Agarwal, Jian Pei (Eds.): The 18th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, KDD '12, Beijing, China, August 12-16, 2012. ACM 2012, isbn 978-1-4503-1462-6
  6. Masashi Sugiyama, Qiang Yang: Proceedings of the 2010 Asia Conference on Machine Learning.  Preface. Journal of Machine Learning Research - Proceedings Track 13: i-xiv (2010)
  7. Bharat Rao, Balaji Krishnapuram, Andrew Tomkins, Qiang Yang: Proceedings of the 16th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (ACM KDD 2010) Washington, DC, USA, July 25-28, 2010 ACM 2010
  8. Charles Rich, Qiang Yang, Marc Cavazza, Michelle X. Zhou. Proceedings of the 2010 International Conference on Intelligent User Interfaces, February 7-10, 2010, Hong Kong, China. (LINK).
  9. Ronghuai Huang, Qiang Yang, Jian Pei, João Gama, Xiaofeng Meng, Xue Li. Advanced Data Mining and Applications, 5th International Conference, ADMA 2009, Beijing, China, August 17-19, 2009. Proceedings Springer 2009. (LINK).
  10. Z.-H. Zhou, H. Li, and Q. Yang. Advances in Knowledge Discovery and Data Mining (Lecture Notes in Artificial Intelligence 4426) - Proceedings of the 11th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD'07), Berlin: Springer, 2007. ISBN: 978-3-540-71700-3. (LINK). \
  11. Jinyan Li, Qiang Yang, Ah-Hwee Tan. Data Mining for Biomedical Applications, Proceedings of the PAKDD 2006 Workshop, BioDM 2006, Singapore, April 9, 2006, Proceedings Springer 2006. (LINK).
  12. Qiang Yang, Geoffrey I. Webb. PRICAI 2006: Trends in Artificial Intelligence, 9th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, Guilin, China, August 7-11, 2006, Proceedings Springer 2006. (LINK).
  13. Masashi Sugiyama, Qiang Yang: Introduction to the Special Section on the 2nd Asia Conference on Machine Learning (ACML 2010). ACM TIST 3(2): 27 (2012)
  14. Daqing Zhang, Matthai Philipose, Qiang Yang: Introduction to the special issue on intelligent systems for activity recognition. ACM TIST 2(1): 1 (2011)
  15. Carla P. Gomes, Qiang Yang: Introduction to special issue on computational sustainability. ACM TIST 2(4): 31 (2011)
  16. Zhi-Hua Zhou, Hang Li, Qiang Yang: Editorial: special issue on selected papers of PAKDD 2007. Knowl. Inf. Syst. 19(2): 131-132 (2009)
  17. Charles X. Ling, William Stafford Noble, Qiang Yang: Guest Editors' Introduction to the Special Issue: Machine Learning for Bioinformatics - Part 1. IEEE/ACM Trans. Comput. Biology Bioinform. 2(2): 81-82 (2005)
  18. Charles X. Ling, William Stafford Noble, Qiang Yang: Guest Editor's Introduction to the Special Issue: Machine Learning for Bioinformatics-Part 2. IEEE/ACM Trans. Comput. Biology Bioinform. 2(3): 177-178 (2005)
  19. Chengqi Zhang, Qiang Yang, Bing Liu: Guest Editors' Introduction: Special Section on Intelligent Data Preparation. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 17(9): 1163-1165 (2005)
  20. David B. Leake, Barry Smyth, David C. Wilson, Qiang Yang: Introduction to the Special Issue on Maintaining Case-Based Reasoning Systems. Computational Intelligence 17(2): 193-195 (2001)
  21. Shichao Zhang, Chengqi Zhang, Qiang Yang: Guest Editors' Introduction: Information Enhancement for Data Mining. IEEE Intelligent Systems 19(2): 12-13 (2004)
  22. Qiang Yang, Craig A. Knoblock, Xindong Wu: Guest Editors' Introduction: Mining Actionable Knowledge on the Web. IEEE Intelligent Systems 19(6): 30-31 (2004)
  23. Jinyan Li, Limsoon Wong, Qiang Yang: Guest Editors' Introduction: Data Mining in Bioinformatics. IEEE Intelligent Systems 20(6): 16-18 (2005)
  24. Qiang Yang, Jie Tang, Lei Zhang, Bin Cao: Preface. J. Comput. Sci. Technol. 27(3): 451-454 (2012)